فعالیت ها و برنامه های واحد آمار:

برنامه های واحد آمار:
   
1-جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز شهری وروستایی تحت پوشش
کلیه فعالیتهای بهداشتی درمانی مراکز شهری وروستایی وپایگاههای تابع از واحدهای بهداشت خانواده- بهداشت محیط-بهداشت مدارس – بهداشت حرفه ای – مبارزه با بیماریها – درمان - طرح وگسترش که به واحد آمار ارسال شده بعد از جمع بندی وتایید کارشناس مسول واحدها درفرمهای آماری مربوطه بصورت ماهیانه- سه ماهه-شش ماهه – یکساله به معاونت بهداشتی شهرستان اعلام میگردد0
2- اجرای برنامه سرشماری مراکز شهری وروستایی
- جمع آوری وجمع بندی نتایج حاصله از سرشماری بهورزان بعد از تایید ونظارت مراکز روستایی و واحد آمار بر چگونگی اجرای آن
-تهیه لیست روستاهای تحت پوشش وتهیه وترسیم جداول اطلاعات جمعیتی و اعلام آن به معاونت بهداشتی و 0000
- بدست آوردن جمعیت فعال تحت پوشش مراکز شهری وپایگاهها ورسم نمودار های مربوطه
- مکاتبه وهماهنگی با سازمان برنامه وبودجه و معاونت بهداشتی درخصوص برآورد جمعیت شهرستان کرمانشاه واعلام وترسیم جدول جمعیتی تمام گروههای سنی براساس جمعیت خانه بهداشت – روستاهای سیاری – مراکز روستایی- شهر و کل شهرستان کرمانشاه وارسال به معاونت بهداشتی و کلیه واحدهای تابعه
3-ترسیم سیمای مرگ ومیر شهرستان کرمانشاه
- جمع آوری کلیه اطلاعات مرگ ومیر از مراکز روستایی – بیمارستانها – آرامستانها – پزشکی قانونی وثبت آن در نرم افزار مربوطه وارجاع آن به معاونت بهداشتی
- ثبت وبررسی وتجزیه وتحلیل گواهی های فوت پزشکان در سطح شهر وروستا وباز نگری مجدد آن
- یکسان سازی و هماهنگی در ارائه اطلاعات مرگ ومیر بین سازمانهای ثبت احوال شهرستان کرمانشاه – پزشک قانونی آرامستانها و سازمان نظام پزشکی
4- شرکت در پایشها وهمایشها
- اجرای برنامه تیم کارشناسی ماهانه واحد طرح وگسترش  
- پایش و بازدید از مراکز شهری وروستایی وخانه بهداشت ها بر اساس نیاز وضرورت واحد آمار
- شرکت درهمایشها وسمینارها و جلسات آموزشی اعلام شده به واحد آمار
5- اجرای برنامه آموزشی
همکاری با واحدآموزشی واجراء برنامه تفضیلی که از طرف واحد آمار در ابتدای سال اعلام شده
-آموزش به رده میانی ودانشجویان وپزشکان جدید والورود وکلیه نیروهای طرحی
- آموزش چهره به چهره به کلیه کارکنان بهداشتی که درخصوص تکمیل وارائه فرمهای آماری نواقصی داشته باشند
6- تامین فرمهای آماری از نظر چاپ وتوزیع ان
- برآورد نیاز مراکز روستایی وشهری درخصوص فرمهای آماری واقدام جهت چاپ ودر اختیار گذاشتن آن
-بررسی ونظارت بردفاتر سرشماری مراکز روستایی ودفتر پذیرش مراکر شهری و پوشه خانوار ودراختیار قرار دادن آن
7- اجراء برنامه تسهیلاتی
- تکمیل فرمهای تسهیلاتی مراکز تابعه وکلیه کارکنان تحت پوشش وارائه آن به واحد آمار دانشگاه 
8- اجرای طرحهای ارجاعی از معاونت بهداشتی
- طرح پرسشگری محاسبه حسابهای ملی سلامت
 – طرح پرسشگری مرگ ومیر کودکان 59-1ماهه وبیماران قلبی و سوانحه و حوادث
-اجرای طرح جویندگان کار
 9-مساعدت و همکاری باارباب رجوع
-دانشجویان – پژوهشگران – کارکنان سایر ادارات اگر چنانچه خواهان اطلاعات آماری باشند بعد از تایید حراست ومدیر مرکز بهداشت شهرستان در اختیار آنان قرار می گیرد0
10-تامین نیروهای پذیرش مراکز شهری وروستایی وپاسخگویی به مکاتبات آنان و انجام کارهای محوله  
        
   
فعالیتهای انجام شده توسط واحد آماروفناوری اطلاعات:
      

ردیف

فعالیت

سال

1

ترسیم سیمای مرگ و میرشهرستان کرمانشاه

 

 

- جمع آوری کلیه اطلاعات مرگ ومیر از مراکز روستایی – آرامستانها – پزشک قانونی وثبت آن در نرم افزار مربوطه و ارجاع آن به معاونت بهداشتی
1380لغایت1387

 

- ثبت وبررسی وتجزیه وتحلیل گواهی های فوت پزشکان در سطح شهر وروستا وباز نگری مجدد آن
1385لغایت1387

 

- یکسان سازی و هماهنگی در ارائه اطلاعات مرگ ومیر بین سازمانهای ثبت احوال شهرستان کرمانشاه – پزشک قانونی آرامستانها و سازمان نظام پزشکی
1385لغایت1387

2

اجرای برنامه سرشماری مراکز شهری وروستایی

 

 

- جمع آوری وجمع بندی نتایج حاصله از سرشماری بهورزان بعد از تایید ونظارت مراکز روستایی و واحد آمار بر چگونگی اجرای آن
قبل از1383تا1387

 

-تهیه لیست روستاهای تحت پوشش وتهیه وترسیم جداول اطلاعات جمعیتی و اعلام آن به معاونت بهداشتی
قبل از1383تا1387

 

- بدست آوردن جمعیت فعال تحت پوشش مراکز شهری وپایگاهها ورسم نمودار های مربوطه
قبل از1383تا1387

 

- مکاتبه وهماهنگی با سازمان برنامه وبودجه و معاونت بهداشتی درخصوص برآورد جمعیت شهرستان کرمانشاه واعلام وترسیم جدول جمعیتی تمام گروههای سنی براساس جمعیت خانه بهداشت – روستاهای سیاری – مراکز روستایی- شهر و کل شهرستان کرمانشاه وارسال به معاونت بهداشتی و کلیه واحدهای تابعه
قبل از1383تا1387

3

جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز شهری وروستایی تحت پوشش

 

 

کلیه فعالیتهای بهداشتی درمانی مراکز شهری وروستایی وپایگاههای تابع از واحدهای بهداشت خانواده- بهداشت محیط-بهداشت مدارس – بهداشت حرفه ای – مبارزه با بیماریها – درمان - طرح وگسترش که به واحد آمار ارسال شده بعدازجمع بندی وتایید کارشناس مسول واحدها درفرمهای آماری مربوطه بصورت ماهیانه- سه ماهه-شش ماهه – یکساله به معاونت بهداشتی شهرستان اعلام میگردد
قبل از1383تا1387

4

شرکت در پایشها وهمایشها

 

 

- اجرای برنامه تیم کارشناسی ماهانه واحد طرح وگسترش
قبل از1383تا1387

 

- پایش و بازدید از مراکز شهری وروستایی وخانه بهداشت ها بر اساس نیاز وضرورت واحد آمار
قبل از1383تا1387

 

- شرکت درهمایشها وسمینارها و جلسات آموزشی اعلام شده به واحد آمار
قبل از1383تا1387

5

اجراء برنامه تسهیلاتی

 

 

- تکمیل فرمهای تسهیلاتی مراکز تابعه وکلیه کارکنان تحت پوشش وارائه آن به واحد آمار دانشگاه
قبل از1383تا1387

6

اجرای برنامه آموزشی

 

 

همکاری با واحدآموزشی واجراء برنامه تفضیلی که از طرف واحد آمار در ابتدای سال اعلام شده-
قبل از1383تا1387

 

-آموزش به رده میانی ودانشجویان وپزشکان جدید والورود وکلیه نیروهای طرحی
قبل از1383تا1387

 

- آموزش چهره به چهره به کلیه کارکنان بهداشتی که درخصوص تکمیل وارائه فرمهای آماری نواقصی داشته باشند
قبل از1383تا1387

7

اجرای طرحهای ارجاعی از معاونت بهداشتی ودانشگاه

 

 

- طرح پرسشگری محاسبه حسابهای ملی سلامت

1387

 

– طرح پرسشگری مرگ ومیر کودکان 59-1ماهه
1387تا1385
 
-اجراء طرح بررسی عوامل خطر حوادث وسوانح عمدی وغیر عمدی
1387تا1384
 
-اجرای طرح جویندگان کار
1386تا1382
 
- تکمیل پرسشنامه بیماران قلبی و عروقی
1385تا1384

8

تامین فرمهای آماری از نظر چاپ وتوزیع آن
 
 
- برآورد نیاز مراکز روستایی وشهری درخصوص فرمهای آماری واقدام جهت چاپ ودر اختیار گذاشتن آن
قبل از1383تا1387
 
-بررسی ونظارت بردفاتر سرشماری مراکز روستایی ودفتر پذیرش مراکر شهری و پوشه خانوار ودراختیار قرار دادن آن
قبل از1383تا1387