شناسنامه شاخص های پنل مدیریت سلامت:

 فایل های مورد نیاز جهت استفاده همکاران محترم مراکز(پزشکان ، مراقبین سلامت ، بهورزان خانه بهداشت روستایی) به منظور تکمیل کلیر بوک وقاب های تحویلی مربوط به پنل مدیریت سلامت