شرح وظایف پرسنل ستادی واحد آمار مرکز بهداشت:

1-جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز شهری وروستایی تحت پوشش
2-اجرای برنامه سرشماری مراکز شهری وروستایی
3-ترسیم سیمای مرگ ومیر شهرستان کرمانشاه
4-انجام پایش از مراکز وخانه بهداشت تابعه وشرکت در همایشها
5-اجرای برنامه آموزشی در خصوص فرمهای آماری
6-همکاری با واحد آموزشی واجراء برنامه تفضیلی که از طرف واحدآمار در ابتدای سال اعلام شده
7-آموزش به رده میانی ودانشجویان وپزشکان جدید وکلیه نیروهای طرحی
8-پیگیری در جهت تامین فرمهای آماری از نظر چاپ وتوزیع آن
9-اجراء برنامه تسهیلاتی
10-اجرای طرحهای ارجاعی از معاونت بهداشتی
11-طرح پرسشگری محاسبه حسابهای ملی سلامت
12-طرح پرسشگری مرگ ومیر کودکان 59-1 ماهه وبیماران قلبی وسوانحه وحوادث
13مساعدت وهمکاری با ارباب رجوع –دانشجویان-پژوهشگران-کارکنان سایر ادارات اگر چنانچه خواهان اطلاعات آماری باشند بعد از تایید حراست ومدیر مرکز بهداشت شهرستان در اختیار آنان قرار میگیرد.
14-تامین نیروهای پذیرش مراکز شهری وروستایی وپاسخگویی به مکاتبات آنان وانجام کارهای محوله
15-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم