درباره واحدآموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

واحد آموزش سلامت

نام کارشناس مسئول: آقای محمد حسین پایکوب - کارشناس بهداشت عمومی
      
درباره واحدآموزش سلامت ، فعالیتها وبرنامه های آن :

موضوعات آموزشی از پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

       

 

 کتابخانه سلامت فیلم سلامت دانستنی های سلامت سایت های سلامت خدمات سلامت