آشنایی با کارکنان ستادی واحدآموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

 

   آشنایی با کارکنان ستادی واحدآموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

آدرس پست الکترونیک

1

خانم زهره وطن پرست

کارشناس بهداشت عمومی 

مسئول واحدآموزش

 -

2

محمدحسین پایکوب

کارشناس بهداشت عمومی 

 کارشناس آموزش سلامت

 -

3

خانم شراره اسماعیلی

کارشناس مامایی

 کارشناس آموزش سلامت

 -