درباره واحد آموزش سلامت وفعالیتها وبرنامه های آن :

 
معرفی واحد آموزش سلامت:
      
واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه زیر مجموعه دفتر ارتباطات و آموزش سلامت وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی معاونت سلامت با قدمتی 50ساله مشغول انجام وظیفه میباشد.
 
خدمات و توانمندی ها:
1-     مسئولیت های اطلاعاتی:
-جمع آوری ،تحلیل وارائه اطلاعات وگزارش ادواری در زمینه اطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت شهرستان
-پژوهش های کاربردی (کمی وکیفی) درزمینه رفتارهای مرتبط با سلامت شهرستان
تهیه وتولید منابع آموزشی مورد نیاز وترویج رویکردهای نوین آموزش سلامت به مشتریان
-تشکیل وبه روز نمودن بانک اطلاعات آموزش سلامت شهرستان
-ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اطلاعات تخصصی آموزش سلامت به شرکای برنامه های آموزش سلامت شهرستان
-پایش و نظارت ،کنترل وارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزشی در سطح شهرستان
    
2-     مسئولیت های آموزشی:
-مشارکت در طراحی برنامه نیازسنجی آموزشی جامعه تحت پوشش به تفکیک گروه های هدف شهرستان
-اجرای برنامه نیازسنجی باهمکاری کارشناسان شهرستان
-تهیه اولویت های آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان به تفکیک گروه های هدف
-نظارت برفرایند طراحی برنامه های آموزش سلامت واحدهای شهرستان
-نیازسنجی ،طراحی،اجرا وارزشیابی در توانمند سازی کارکنان سلامت شهرستان
نظارت درفرایند تولید و توزیع رسانه های آموزش سلامت شهرستان
-نظارت بر فرایند ارزشیابی مداخلات آموزشی و رسانه های تولیدی مرکز بهداشت شهرستان
-مشارکت در طراحی واجرای بسیج های چند رسانه ای و آموزش همگانی شهرستان
-پایش ،نظارت،کنترل وارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزشی شهرستان
-تهیه وارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
    
3- مسئولیت های ارتباطی:
-نظارت و هدایت برنامه های ارتباطی و آموزشی از طریق مدیریت کمیته های هماهنگی درون بخشی وپیگیری واجرای مصوبات شهرستان
-توسعه ارتباط برون بخشی وبازاریابی اجتماعی سلامت از طریق شناسایی،طبقه بندی وجلب مشارکت افراد وگروه های حامی سلامت همچون خیرین وواقفین،مراکز وسازمان های دولتی،غیر دولتی ،خصوصی
-برنامه ریزی –اجرا وارزشیابی مناسبت های سلامت شهرستان
-جذب،سازماندهی وتوانمندسازی رابطین سلامت اعم از سازمان ها وادارات در جهت ارتقای سطح سلامت افراد ،خانواده وجوامع درسطح شهرستان
-شناسایی ،طبقه بندی و جلب مشارکت رسانه های جمعی درراستای ترویج مفاهیم سلامت در جامعه درسطح شهرستان
-تهیه برنامه های مشارکتی در زمینه آموزش وارتقای سلامت با صدا وسیما وسایر رسانه های گروهی شهرستان
-بررسی نقش،دسترسی،استفاده و اثربخشی رسانه های جمعی درآموزش وارتقای سلامت شهرستان
-پایش ،نظارت،کنترل وارزشیابی فعالیتها ومداخلات آموزش سلامت
-تهیه وارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
    
4-مسئولیت های تولید:
-برنامه ریزی و تامین تجهیزات تولید رسانه آموزش سلامت شهرستان
-شناسایی موسسات برتر در طراحی و چاپ وتولید رسانه
-ایجاد بانک رسانه واحد آموزش سلامت شهرستان از طریق دریافت ،آرشیو و ایجاد دسترسی به مواد آموزشی تولید شده
-هدایت و نظارت بر فرایند تولید و انتشار وارزشیابی مواد ورسانه های آموزش سلامت شهرستان
-هدایت ونظارت برپیش آزمون مواد آموزشی وتحلیل نتیجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشی شهرستان
-برنامه ریزی و تخصیص مواد آموزشی و رسانه های آموزش سلامت تولید شده.
- اطلاع رسانی در زمینه مواد آموزشی دریافت شده به متقاضیان .
-پایش ،نظارت ،کنترل وارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزشی
- تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق.
    
امکانات موجود در واحد آموزش سلامت:
-          وجود سالن آموزشی با گنجایش تقریبی 150نفر ،3دستگاه رایانه که دو دستگاه آن در واحد آموزش و یک دستگاه دیگر آن در سالن آموزشی مرکز بهداشت مستقر می باشد.
-          وسائل سمعی و بصری موجود :ویدیو پروزکتور یک دستگاه-اورهد –پرده نمایش-تلویزیون-تخته وایت برد –دستگاه آمپلی فایر و میکروفن_دستگاه فیلمبرداری – دستگاه عکس برداری (دوربین دیجیتالی)-دستگاه اسلاید .
     
معرفی پرسنل :چارت سازمانی واحد آموزش سلامت شهرستان دارای 6 پست سازمانی به شرح زیر میباشد:
یک پست کارشناس مسئول
دوپست کارشناس آموزش
دوپست کاردان آموزش
یک پست مسئول سمعی بصری
که در حال حاضر خانم زهره وطن پرست به عنوان کارشناس مسئول واحد ،آقای مهندس پایکوب ،خانم شراره اسماعیلی وخانم مهستی زمانپور به عنوان کارشناسان آموزش واحدآموزش سلامت انجام وظیفه می نمایند.