مستندات قانونی(قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها) بهداشت حرفه ای:

بند2 ماده1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
تامین بهداشت عمومی وارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصا درزمینه بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده و مدارس ، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه،به ویژه بهداشت مادر و کودکان با همکاری وهماهنگی دستگاههای ذیربط .
    
ماده85 قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود. برای کلیه کارگاهها،کارفرمایان،کارگران وکارآموزان الزامی است.
   
تبصره1 ماده 96 قانون کار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی وبازرسی در زمینه بهداشت کار ودرمان کارگری بوده وموظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.
   
ماده 156 قانون کار: دستورالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذا خوری،حمام ودستشوئی برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.  
      
برخی از قوانین ، آیین نامه ها ودستورالعمل های مورد استناد بهداشت حرفه ای :
ویرایش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی سال 1395

دستورالعمل سلامت ،ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها(از سایت مرکز سلامت محیط وکار)

دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار درمراکز بهداشتی (بیمارستانها)            
 ////////////////////////////////////////////////////////

برنامه عملیاتی  مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار + لسیت موادشیمیایی وضمائم
راهنما ودستورالعمل جامع موادشیمیایی خطرناک راهنما ودستورالعمل جامع موادشیمیایی خطرناک

/////////////////////////////////////////////////////////

معاینات سلامت شغلی:

دستورالعمل اجرایی بخشنامه معاینات سلامت شغلی دستورالعمل اجرایی بخشنامه معاینات سلامت شغلی

بخشنامه جدیددرخصوص طب کار و مراکزمعاینات سلامت شغلی بخشنامه جـدیـد(1392)درخصوص طب کار و مراکزمعاینات سلامت شغلی

 

آیین نامه تاسیس کلینیک‌های طب کار آیین نامه تاسیس کلینیک‌های طب کار(قدیمی)
 


 

****************************************

مطالب مرتبط:
قوانین مرکز سلامت محیط وکار
دستوالعمل های مرکز سلامت محیط وکار
آیین نامه های مرکز سلامت محیط وکار
بخش نامه های مرکز سلامت محیط وکار

آیین نامه ها ودستورالعمل های بهداشت حرفه ای(معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان)