دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار درمراکز بهداشتی درمانی(بیمارستانها):

 
مقدمه:
دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار درمراکز بهداشتی درمانی طی نامه شماره 172612/306 تاریخ 17/9/89 رئیس محترم مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی کشوراعلام گردید واز طرفی رئیس محترم مرکز سلامت محیط وکار درنامه شماره 1661/306 مورخ3/2/90خود به معاونت های بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی ،ضمن ارسال برنامه عملیاتی "ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به گروه پرستاری" واعلام اینکه این امر از اولویت های اداره خدمات بهداشت حرفه ای ومشاغل خاص آن مرکز می باشددرخواست نموده تامعاونت های مذکور باهمکاری حوزه های درمان دانشگاههای علوم پزشکی و کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار دایر دربیمارستانها نسبت به پیگیری موارد مرتبط اقدام نمایند.
ازطرف دیگرقبلا" نیز "دستور العمل اجرایی سلامت، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها"جهت اجراء به بیمارستانها ومراکز درمانی کشور اعلام گردیده است.
که باوجودواستناد به این مجموعه دستورالعمل ها، بکار گیری هر چه سریع ترنیروی متخصص و تحصیل کرده بهداشت حرفه ای جهت پیگیری مفاد دستورالعمل های فوق الذکر،تشکیل کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار درمراکز بهداشتی درمانی و ارائه سایر خدمات سلامت کار به پرسنل زحمت کش رده های مختلف بیمارستانها ومراکز درمانی کشورضروری است.
 دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار درمراکز بهداشتی درمانی
ماده 1:به منظور تامین مشارکت کارکنان ومدیران ونظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی وبهداشت کار،صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور درمراکز بهداشتی درمانی(بیمارستانها)مشمول وهمچنین پیشگیری از حوادث وبیماریهای ناشی از کار،حفظ وارتقاءسلامتی کارکنان وسالم سازی محیطهای کاری، تشکیل کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار درکلیه مراکز بهداشتی درمانی الزامی است.
تبصره: مراکز بهداشتی درمانی عبارتند از (براساس مصوبه وزارت متبوع درکتاب ضوابط واستانداردهای بهداشتی بیمارستان های عمومی کشور)
ماده2: مراکز بهداشتی درمانی که دارای 25نفرشاغل باشند،رئیس یا مدیرمرکز بهداشتی درمانی مکلف است کمیته ای بنام کمیته حفاظت فنی وبهداشت کاربا اعضاء ذیل تشکیل دهد:
1-رئیس مرکز بهداشتی درمانی یا مدیرمرکزبه عنوان نماینده تام الاختیاررئیس
2-نماینده کارکنان مرکز بهداشتی درمانی (براساس دستورجلسه ،نمایندگان گروههای ذینفع بدون حق رای می توانندشرکت کنند)
3-مترون (مدیره پرستاری)ودرصورت نبودن او،یکی از سوپروایزرهای مرکز بهداشتی درمانی
4-مسئول حفاظت فنی
5-مسئول بهداشت حرفه ای
6-مسئل تاسیسات مرکز بهداشتی درمانی
7-کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی مرکز بهداشتی درمانی
تبصره1:
مسئول حفاظت فنی می بایستی ترجیحا"از فارغ التحصیلان رشته حفاظت فنی وایمنی کارباشد.
تبصره2:
مسئول بهداشت حرفه ای می بایستی از فارغ التحصیلان بهداشت حرفه ای مورد تاییدمرکزبهداشت شهرستان باشد.
تبصره3:
اعضاء کمیته حفاظت فنی وبهداشت کاربه هزینه مرکز بهداشتی درمانی بایستی دربرنامه های آموزشی وبازآموزی مربوط به حفاظت فنی وبهداشت کارکه توسط ارگانهای مورد تاییدوزارتین برگزار می گرددشرکت نمایند.
تبصره4:
درمراکز بهداشتی درمانی که 25تا50نفر شاغل داشته باشنددرصورتیکه یک یا دو نفر از اعضاء کمیته درمرکز بهداشتی درمانی حضور نداشته باشدجلسه کمیته با حداقل پنج نفر از افرادمذکور تشکیل می گرددمشروط برآنکه دراین کمیته مسئول حفاظت فنی یامسئول بهداشت حرفه ای حضور داشته باشد.
تبصره 5:
در مراکز بهداشتی درمانی که کمتر از25نفرشاغل دارندونوع کارآنها ایجاب نمایدبانظر مشترک وهماهنگ بازرس کاروکارشناس بهداشت حرفه ای محل،رئیس یا مدیرمرکز بهداشتی درمانی مکلف به تشکیل کمیته مذکور خواهند بود .
ماده 3: جلسات کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار باید لااقل هرماه یکبار تشکیل گرددودراولین جلسه خود،نسبت به انتخاب یکنفر دبیر ازمیان اعضاء کمیته اقدام نمایند.تعیین زمان تشکیل جلسات وتنظیم صورتجلسات کمیته بعهده دبیر جلسه خواهدبود.
تبصره 1:
درمواقع ضروری ویا زودتر از موعدیا پیشنهادمدیر مرکز بهداشتی درمانی یا مسئول حفاظت فنی ویامسئول بهداشت حرفه ای کمیته تشکیل خواهدشد.
تبصره 2:
درصورتیکه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کاراحتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی ازکاررابرای مرکز بهداشتی درمانی تشخیص دهدبایدفورا" اقدام به تشکیل جلسه نموده وموارد راضمن اعلام به رئیس مرکز بهداشتی درمانی به اداره کارومرکز بهداشت مربوطه اعلام نماید.
تبصره 3 :
رئیس یا مدیر مرکز بهداشتی درمانی مکلف است یک نسخه از تصمیمات کمیته مذکوروهمچنین صورتجلسات تنظیم شده را تا یک هفته بعد از تشکیل جلسه به اداره کارومرکز بهداشت مربوطه ارسال نمایند.
ماده4:کمیته مذکور بصورت مجزا ومستقل تشکیل وقابل حذف یا ادغام با سایر کمیته های موجود در مرکز بهداشتی درمانی نمی باشد.
ماده 5:وظایف کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار درمراکز بهداشتی درمانی بشرح ذیل است:
1-طرح مسائل ومشکلات حفاظتی وبهداشتی درجلسات کمیته وارائه پیشنهادات لازم به رئیس مرکز بهداشتی درمانی جهت رفع نواقص وسالم سازی محیط کار
2-انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی وبهداشتی وپیشنهادات لازم جهت رفع آنها به رئیس مرکز بهداشتی درمانی
3-همکاری وتشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه ای وبازرسان کارجهت اجرای مقررات حفاظتی وبهداشت کار
4-توجیه وآشنا سازی کارکنان نسبت به رعایت مقررات وموازین بهداشتی وحفاظتی درمحیط کار
5-همکاری با رئیس مرکز بهداشتی درمانی درتهیه دستورالعملهای لازم برای انجام کارمطمئن،سالم وبدون خطروهمچنین استفاده صحیح ازلوازم وتجهیزات بهداشتی وحفاظتی درمحیط کار
6-پیشنهاد به رئیس مرکز بهداشتی درمانی جهت تشویق کارکنانیکه درامرحفاظت فنی وبهداشت کارعلاقه وجدیت دارند.
7-پیگیری لازم بمنظور تهیه وارسال صورتجلسات کمیته وهمچنین فرمهای مربوط به حوادث وبیماریهای ناشی از کار به ارگانهای ذیربط
8-پیگیری لازم درانجام معاینات قبل از استخدام ومعاینات دوره ای بمنظور پیشگیری از ابتلاء شاغلین به بیماریهای ناشی از کاروارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه
9-اعام مواردمشکوک به بیماریهای شغلی از طریق رئیس مرکز بهداشتی درمانی به مرکز بهداشت مربوطه وهمکاری درتعیین شغل مناسب برای کارکنانیکه به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای شغلی مبتلاء شده ویا درمعرض ابتلاء آنها قرار دارند(موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون کار)
10-جمع آوری آمار واطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی وبهداشتی وتنظیم وتکمیل فرم صورت نواقص موجود در مرکز بهداشتی درمانی
11-بازدید ومعاینه ابزار کار،وسائل حفاظتی وبهداشتی درمحیط کارونظارت بر حسن استفاده از آنها
12-ثبت آمار حوادث وبیماریهای ناشی از کاروتجزیه وتحلیل یافته ها
13-نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث وبیماریهای شغلی وهمچنین نصب پوستر های آموزشی بهداشتی و حفاظتی درمحیط کار
14-اعلام کانونهای خطرات حفاظتی وبهداشتی در مرکز بهداشتی درمانی
15-نظارت بر نظم وترتیب وچیدمان وسایل وتجهیزات وابزار کاربه نحو صحیح وایمن وهمچنین تطابق صحیح کار وشاغل درمحیط کار
16-تعیین خط مشی روشن ومنطبق با موازین حفاظتی وبهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هرمرکز بهداشتی درمانی جهت حفظ وارتقاء سطح بهداشت وایمنی محیط کار وپیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی وبیماریهای شغلی
17-تهیه وتصویب وصدور دستورالعملهای اجرایی بهداشتی و حفاظتی جهت اعمال درداخل مرکز بهداشتی درمانی درمورد پیشگیری از ایجاد عوارض وبیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی ،مکانیکی، شیمیایی،ارگونومیکی ،بیولوژیکی وروانی محیط کار
18-تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضاء وتصویب کمیته حفاظت فنی وبهداشت کارواجرای آن مطابق جدول زمانبندی
19-تدوین رویه اجرایی نیاز سنجی ،آموزش وسنجش اثر بخشی آموزش بهداشت حرفه ای وایمنی وتصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار،سپس تهیه واجرای برنامه آموزشی بر اساس این رویه
20-شناسایی،تعیین اهداف واندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار جهت استفاده از خدمات شرکت های بهداشت حرفه ای و مشاورین ایمنی قبل از اقدام به اندازه گیری عوامل زیان آور
21-نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آوربراساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول وشرایط اندازه گیری عوامل زیان آور، ارائه نتایج اندازه گیری بهمراه ارزیابی مسئول بهداشت حرفه ای به مرکز بهداشت قبل از انجام معاینات
22-تهیه وتنظیم شناسنامه شغلی مرکز بهداشتی درمانی مطابق فرم مربوطه وانجام معاینات سلامت شغلی(معاینات قبل از استخدام دربدو استخدام - دوره ای حداقل سالی یک بار)برای کلیه شاغلینی که درمعرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارندبراساس ماده 92 قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط مراکز مجاز.
23-تدوین رویه اجرایی تهیه ،تحویل ،آموزش ونظارت بر وسایل حفاظت فردی ،تصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کارواستقرار وبروز نگهداشتن آن.
24- تدوین رویه اجرایی شناسایی خطرات وارزیابی ریسک وتصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار سپس انجام شناسایی خطرات ،ارزیابی وکنترل ریسک
25-تهیه وترجمه MSDS تمامی ترکیبات ومواد شیمیایی موجود درمرکز بهداشتی درمانی وتصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار،آموزش وابلاغ آن به کارکنان مربوطه
26-همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی ومدیریت واکنش در شرایط اضطراری وتصویب آن در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار
27-همکاری دربرنامه ریزی،اجرا ونظارت برتولید،جمع آوری ،نگهداری بی خطر سازی ، انتقال ودفع پسمانده ها مطابق قانون مدیریت پسمانده ها وآئین نامه های مربوطه
28- همکاری دربرنامه ریزی،اجرا ونظارت بربهداشت پرتوها درمراکز بهداشتی درمانی مطابق قانون وآئین نامه های مربوطه
مده 6: وجودکمیته حفاظت فنی وبهداشت کارومسئولین حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای درمرکز بهداشتی درمانی به هیچ وجه رافع مسئولیتهای قانونی رئیس یا مدیر مرکز بهداشتی درمانی درقبال مقررات وضع شده نخاه بود.

ماده 7:این آئین نامه در 7 ماده و9 تبصره در راستای اجرای ماده 93 قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط وزارتخانه های کارواموراجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تهیه ودر تاریخ    ..........   به تصویب وزرای کارواموراجتماعی و بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی رسید.

 

 

 

برگرفته از وبلاگ ســــلامت شاغـــلین