آشنایی باواحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

 
جدول مشخصات کارکنان ستادی واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
آدرس پست الکترونیک
 
1
آقای مهندس علی شهبازی
کارشناس بهداشت حرفه ای
کارشناس مسئول واحدبهداشت محیط وحرفه ای شهرستان کرمانشاه
a_shahbazi70@yahoo.com
 2
خانم مهندس اعظم عسگری
کارشناس بهداشت حرفه ای
مسئول منطقه یک بازرسی بهداشت حرفه ای
وبرنامه عملیاتی کنترل سیلیس درمحیط کار
 
 3
آقای مهندس مجتبی اختیاری
کارشناس بهداشت حرفه ای
مسئول منطقه دو بازرسی بهداشت حرفه ای وبرنامه عملیاتی بهداشت کشاورزی

-

4
آقای مهندس سیاوش رضایی
کارشناس بهداشت حرفه ای
مسئول منطقه سه بازرسی بهداشت حرفه ای

5

آقای مهندس مصطفی بشارتی پور
کارشناس بهداشت حرفه ای
مسئول آموزش واحد بهداشت حرفه ای ،برنامه عملیاتی کنترل مواجهه شاغلین با سرب در محیط کار وطرح ساماندهی شرایط بهداشتی معادن
besharati@kums.ac.ir