مراحل انجام معاینات شغلی وتشکیل پرونده پزشکی شاغلین :

  

مراحل انجام معاینات شغلی وتشکیل پرونده پزشکی شاغلین :

مقدمه: طبق ماده92 قانون کار جمهوری اسلامی ایران انجام معاینات دوره ای شغلی بصورت حداقل سالی یک بار جهت شاغلین مشمول ماده‌ 85 این‌ قانون‌ الزامی است.

 ماده‌ 92ـ  کلیه‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ که‌ شاغلین‌ در آنها به‌ اقتضای‌ نوع‌ کار در معرض‌ بروز بیماریهای‌ ناشی‌ از کار قرار دارند باید برای‌ همه‌ افراد مذکور پرونده‌ پزشکی‌ تشکیل‌ دهند و حداقل‌ سالی‌ یک‌بار توسط‌ مراکز بهداشتی‌ درمانی‌ از آنها معاینه‌ و آزمایشهای‌ لازم‌ را به‌عمل‌ آورند و نتیجه‌ را در پرونده‌ مربوط‌ ضبط‌ نمایند.
کارفرمایان مجموعه های کارگری مشمول قانون کار می توانندمعاینات شاغلین واحد خود را از طروق زیر انجام دهند.
الف-معاینات شاغلین بخش صنعت و واحدهای با بعد کارگری بالا:
1-عقد قرار دادبا پزشک دوره دیده ودارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی (دارای کد ) از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وانجام معاینات توسط پزشک مذکور.
2-عقد قرار داد باکلینیک های خصوصی ارائه کننده خدمات طب کار و معاینات سلامت شغلی که دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هستند.
3-انجام معاینات از طریق مراکزدولتی دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
درحال حاضر در شهرستان کرمانشاه تنهایک مرکز دولتی(مرکز معاینات سلامت شغلی منزه واقع درکرمانشاه خیابان منزه ، محل سابق بیمارستان شهید فهمیده و یک کلینیک تخصصی خصوصی (کرمانشاه ، مسکن ، خیابان لاله)جهت ارائه خدمات طب کار ومعاینات سلامت شغلی وجودداردلذا کارفرمایان محترم جهت انجام معاینات می تواننداز طریق کلینیک های مذکور ویا ازطریق عقدقراردادباپزشکان دوره دیده طب کار(مورد تاییدمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ومرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه)اقدام نمایند.
مرکزدولتی ارائه دهنده خدمات معاینات شغلی (قبل از استخدام،دوره ای ومعاینات خاص) مرکز معاینات سلامت شغلی منزه واقع درکرمانشاه خیابان منزه ، محل سابق بیمارستان شهید فهمیده و یک کلینیک تخصصی خصوصی (کرمانشاه ، مسکن ، خیابان لاله)جهت ارائه خدمات طب کار و دارای امکانات وتجهیزات لازم جهت انجام خدمات طب کار ومعاینات شغلی می باشند.
مراحل انجام کارمعاینات شغلی از طریق بخش دولتی به شرح زیر است:
1-مراجعه کارفرما به مراکز فوق ودریافت فرم قرارداد.
2-واریز مبلغی بصورت علی الحساب ومهروامضاء قرار داد توسط کارفرما وارائه فیش بانکی همراه برگه های قرار داد به کلینیک.
3-ارسال قرار دادبه مرکز بهداشت جهت امضاء آن توسط سرپرست محترم مرکز بهداشت .
4-تشکیل پرونده پزشکی جهت شاغلین وانجام معاینات وآزمایشات با توجه به شغل وعوامل زیان آورمحیط کار شاغل، توسط پزشک وکارشناس بهداشت حرفه ای.
5-تسویه حساب توسط کارفرما وتحویل گرفتن پرونده های پزشکی شاغلین ،جهت نگهداری در محل شرکت/کارخانه.
ب:معاینات شاغلین دربخش کارگاههای خدماتی کوچک:
این کارگاههاتوسط بازرسین بهداشت حرفه ای مراکز بهداشتی درمانی منطقه خود بازدید می شوند ومعاینات شاغلین آنهافقط می بایست از طریق همان مرکز بهداشتی درمانی که تحت پوشش آن هستند انجام گیردکه مراحل کار به شرح زیر است.
مراحل انجام معاینات شاغلین کارگاههای کوچک وخدماتی :
1-مراجعه شاغلین کارگاهها به مرکز بهداشتی درمانی منطقه ای که تحت پوشش آن هستندوبازرسین بهداشت حرفه ای مرکز مذکور حین بازدید کارگاه آدرس ومشخصات مرکز بهداشتی درمانی را اعلام می کنند.
2-تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل جهت فرد توسط کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشتی مربوطه.
3-مراجعه فرد به پزشک مرکز جهت انجام معاینات پزشکی باتوجه به نوع شغل و عوامل زیان آور محیط کار فرد.
4-انجام آزمایشات پاراکلینیکی که توسط پزشک معاینه کننده و با توجه به نوع شغل و عوامل زیان آور محیط کار فردتوصیه شده است.
5-مراجعه مجدد فردبه پزشک مرکز جهت بررسی آزمایشات پاراکلینیک انجام شده واعلام نظر نهایی در خصوص سطح سلامت شاغل.
6-تحویل پرونده پزشکی همراه کلیه سوابق و آزمایشات، به واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشتی درمانی، جهت نگهداری درپرونده بهداشتی کارگاه.