برخی ازطرحهای عملیاتی درد ست اقدام واحد بهداشت حرفه ای:

 

 ردیف نام طرح
        مسئول طرح در شهرستان کرمانشاه       
1
هدفمندنمودن بازرسی بهداشت کار خانم مهندس طهماسیان
2
 شرایط جوی محیط کار خانم مهندس طهماسیان
3
 کنترل سیلیس درمحیط کار خانم مهندس عسگری
4
مقابله با صدا  در  محیط کار  آقای مهندس کاظمی
5
 کارگاههای خدماتی  آقای مهندس کاظمی
6
 عوامل شیمیایی محیط کار خانم مهندس ویسی
7
 پرتوها درمحیط کار خانم مهندس ویسی
8
کنترل مواجهه شاغلین با سرب در محیط کار  آقای مهندس بشارتی پور
9
 ساماندهی شرایط بهداشتی معادن  آقای مهندس بشارتی پور
10
 ارگونومی درمحیط کار خانم مهندس امیری
11
 معاینات شغلی
خانم مهندس امیری
12
کنترل پسماندها درمحیط کار  آقای مهندس نصوری
13
 کمیته بیمارستان +طرح پرستاران آقای مهندس نصوری
14
کاهش و حذف آزبست از محیط های کار
خانم مهندس قبادی
15
 بهداشت کشاورزی آقای مهندس اختیاری
16
 ساماندهی روشنایی در محیط کار آقای مهندس امیدیان
17
 کنترل جیوه در محیط کار خانم مهندس فرجی
18
 تشکیلات بهداشت حرفه ای خانم مهندس فرجی
19
مشاغل خانگی
 20 سلامت کاردرخبازیها آقای خالوندپور