قوانین وآیین نامه ها ی مرتبط به واحدبهداشت محیط

 

قوانین وآیین نامه ها ی مرتبط به واحدبهداشت محیط:
آیین نامه بهداشت محیط (از سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى)
 
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
قانون مواد خوراکی آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی
قانون تعزیرات حکومتی
قانون مجازات اسلامی
قانون آلودگی هوا