رئوس برنامه های اصلی واحد بهداشت محیط :

- بهداشت آب و فاضلاب
-
بهداشت مواد غذایی
-
بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی
-بهداشت اماکن عمومی 
-
بهسازی محیط
-
بهداشت پرتوها  
-مدیریت مواد زائد جامد
-
توسعه مراکز مشاوره وترک دخانیات
- بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی
-بهداشت محیط در
شرایط اضطراری
-
بهداشت هوا