مراحل دریافت صلاحیت بهداشتی توسط پیشه وران ومتصدیان مرکز تهیه وتوزیع مواد غذایی:

1-معرفی فرد از طرف مجامع امور صنفی به مرکز بهداشت شهرستان طی نامه اداری.
2-مراجعه فرد صنفی به دبیرخانه مرکز بهداشت شهرستان ،جهت ثبت استعلام رسیده از مجامع امور صنفی .
3-مراجعه فرد صنفی به دفتر ریاست مرکز بهداشت ،جهت دریافت دستور رسیدگی .
4-تحویل نامه استعلام  به واحد بهداشت محیط شهرستان.
5-ارجاع استعلام به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی مربوطه.
6-بازدید محل مورد نظر توسط بازرس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی مربوطه جهت بررسی انطباق وضعیت محل با آئین نامه بهداشتی محل کسب و
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
7-گزارش بررسی وضعیت بهداشتی محل به سرپرست واحد بهداشت محیط  منطقه یا مرکز بهداشت شهرستان.
8-صدور صلاحیت بهداشتی (در صورت انطباق وضعیت محل با آیین نامه) و یا صدور عدم صلاحیت بهداشتی  (در صورت عدم انطباق وضعیت محل با آیین نامه) .