شرح فعالیتهای اجرایی واحدبهداشت محیط در مراکزبهداشتی درمانی شهری:

1-بازدید از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی .

2-انجام بازدید از مراکز آموزشی تربیتی ، تفریحی و ورزشی .

3-بازدید از بیمارستانها جهت رعایت کلیه موارد بهداشتی .

4- انجام آزمایشات کلرسنجی آب آشامیدنی و گزارش روزانه به آزمایشگاه آب .

5-مبارزه با حشرات و جوندگان از طریق دادن آموزش یا نظارت مستقیم در امر سمپاشی

6-بازدید از مطبها و کلینیکهای پزشکی،زندانها و پادگانهای نظامی

7-شرکت در اجرای پروژه شهر سالم و اجرای برنامه های بهداشت محیط در این راستا

8-اجرای قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی

9-کنترل مواد غذایی و بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع در سطح عرضه.

10-اجرای ماده 13 از قانون مواد خوردنی آشامیدنی ،در مورد اماکن متخلف بهداشتی

11-اجرای ماده688از قانون تعزیرات حکومتی و معرفی متخلفینی که با آلوده کردن آبهای عمومی، استفاده از فاضلابها جهت آبیاری سبزیجات و... سلامت عمومی را تهدید میکنند.

12-بررسی شکایات مردمی در ارتباط با تخلفات بهداشتی.

13-نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع زباله های شهری.

14-بازدید ماهیانه از کشتار گاههای دام و طیور،پمپ بنزینها، کارخانجات مواد غذائی.

15-بازدید ماهیانه از غسالخانه و نظارت بر دفن متوفیان ناشی از بیماریهای عفونی.

16-بازدید ماهیانه از کارخانه های یخ و استخرهای شنا و کنترل شیمیایی و میکروبی آب مصرفی

17-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم