شرح فعالیتهای اجرایی واحدبهداشت محیط در مراکزبهداشتی درمانی روستایی:

 

1-انجام بازدید از مراکز آموزشی، تربیتی،تفریحی و ورزشی بطور مستقیم توسط کارشناسان بهداشت محیط جهت صدور صلاحیتهای بهداشتی.

2-انجام آزمایشات کلرسنجی باکتریولوژی آب آشامیدنی جهت کنترل و پایش و گزارش مشکلات آب آشامیدنی به مرکز بهداشت.

3-مبارزه با حشرات و جوندگان از طریق دادن آموزش یا نظارت مستقیم در امر سمپاشی.

4-تهیه و توزیع مواد گندزدای آب و نظارت مستقیم بر انجام گندزدایی آب.

5-بازدید از مطبها و کلینیکهای پزشکی، زندانها و پادگانهای نظامی.

6-جلب مشارکتهای مردمی جهت انجام پروژه های بهسازی محیط روستاها.

7-اجرای پروژه های بهسازی محیط با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکتهای مردمی.

8-نظارت بر اتلاف سگهای ولگرد و شرکت در اکیپهای مربوطه.

9-اجرای پروژه های بهسازی محیط با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکتهای مردمی.

10-اجرای قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی و تعیین تکلیف مواد غذایی و بهداشتی مشکوک کشف شده توسط مراکز تحت پوشش.

11-تعطیل اماکن مختلف بهداشتی در اجرای ماده 13 از قانون مواد خوردنی آشامیدنی.

12-اجرای ماده 688 از قانون تعزیرات حکومتی و معرفی متخلفینی که با آلوده کردن آبهای عمومی و استفاده از فاضلابها جهت آبیاری سبزیجات و ... سلامت عمومی را تهدید میکنند.

13-بررسی شکایات مردمی در ارتباط با تخلفات بهداشتی.

14-نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع زباله های روستائی.

15-بازدید ماهیانه از کشتار گاههای دام و طیور،پمپ بنزینها.

16-بازدید ماهیانه از غسالخانه و نظارت بر دفن متوفیان ناشی از بیماریهای عفونی.

17-بازدید ماهیانه از شنا گاههای طبیعی و کنترل شیمیایی و میکروبی آب مصرفی.

18-پایش و ارزیابی عملکرد خانه های بهداشت.

19-پیگیری بیماریهای منتقله از طریق آب و فاضلاب.

20-اجرای برنامه های آموزشی در زمینه مسائل بهداشت محیط جهت گروههای هدف بهورزان و کسبه ها.

21-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم.