نکات مهم درواکسن آنفلوانزای انسانی ،میزان دوز مورد نیازو...

 

 

  نکات مهم در خصوص واکسن آنفلوانزای انسانی ومیزان دوز مورد نیاز گروههای سنی و توصیه های بهداشتی درخصوص تهیه ،رعایت زنجیره سرد تا تزریق واکسن از زبان آقای مهندس آژنگ کارشناس مسئول سابق واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:
- واکسن آنفلوانزای  انسانی بیش از 60 سال است که دردسترس بوده وتجربیات گسترده در طی این مدت ایمنی واثر بخش بودن آن را به خوبی نشان داده است ودر جمعیتی که در معرض خطر عوارض شدید آنفلوانزای انسانی هستندانجام واکسیناسیون در کاهش میزان بستری ومرگ ومیر موثرو شناخته شده است.
- این واکسن بصورت سالیانه وبراساس سوش های غالب شناخته شده ویروس آنفلوانزای انسانی در همان سال تهیه وتولید می گرددبنابراین ذخیره کردن واکسن برای سالهای بعد ارزش نداشته ومصرف آن جهت پیشگیری در برابر ابتلا به آنفلوانزای انسانی موثر نخواهد بود.
-  واکسن در افراد سالم 70تا90 درصد جهت پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزای انسانی موثر می باشد.
- واکسن آنفلوانزای انسانی به دو صورت تزریقی و اسپری وجود دارد:
1-بشکل ویروس های کشته شده یا غیر فعال که  بصورت تزریقی مصرف می شود.
2-به شکل ویروس های زنده ضعیف شده که شکل اسپری آن است و از طریق اسپری کردن در بینی مصرف می شود.
- واکسنی که در حال حاضر درایران مورد استفاده قرار می گیرد شامل ویروس های غیر فعال بوده وبه شکل تزریقی مصرف می شود.
- زمان مناسب وایده آل برای واکسیناسیون در نیمکره شمالی از شهریور تا نیمه مهر می باشد(ایران در نیمکره شمالی واقع است)ودر نیم کره جنوبی از نیمه خرداد تا نیمه مهر ماه است.
به طور متوسط حدود 2 هفته طول می کشدتا پاسخ محافظتی آنتی بادی پس از تزریق واکسن دربدن فرد حاصل شود.
روش ومیزان تجویزواکسن:
- راه تزریق واکسن بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده آن،در بزرگسالان  بصورت جلدی یا عضلانی عمیق درناحیه عضله دلتوئید(بازو) ودرکودکان زیر 2 سال،ناحیه قدامی (جلویی)خارجی ران می باشد.
- برای افراد بزرگسال ؛تزریق یک نوبت واکسن در هر سال (و در اوایل پاییز)کافی می باشد.
میزان دوز واکسن در هر سال بر اساس جدول زیر می باشد:

گروه سنی
میزان دوز واکسن
بالغین وکودکان بالای 3 سال یک دوز نیم(5/0)میلی لیتری
کودکان 4تا12 سال که برای اولین بار واکسن را دریافت می کنند 2 دوز نیم(5/0)میلی لیتری با فاصله 4 تا6 هفته
کودکان 6 ماه تا4 سال که برای اولین بار واکسن را دریافت می کنند 2 دوز بیست وپنج صدم(25/0)میلی لیتری با فاصله 4 تا6 هفته
- واکسن آنفلوانزای انسانی باید در دمای 2 تا8 درجه سانتی گراد ودر طبقه میانی یخچال مخصوص نگهداری واکسن نگهداری گرددوهرگز در دمای انجماد قرارنگیرد.لذا ضروریست بعد از تهیه واکسن ،در اسرع وقت تزریق آن انجام گردیده واز نگهداری آن در خارج از یخچال جدا" خودداری شود.
- انجام واکسیناسیون برای مادر، منعی جهت شیر دهی به نوزاد ایجاد نمی کند.
- این واکسن عموما" عارضه چندانی ندارد.افرادی که به تخم مرغ حساسیت دارند نباید این واکسن را دریافت نمایندزیرا این واکسن از ویروس های رشد یافته در محیط تخم مرغ تهیه می گردد.
- شایع ترین عارضه جانبی این واکسن احساس سوزش در ناحیه تزریق است.
- در 25 درصد موارد قرمزی و سفتی موضعی وحالت کسالت ودرد عضلانی به مدت 1 الی 2 روز مشاهده می شود.
- در ا تا 2 درصدموارد به دنبال واکسیناسیون تب وعلائم عمومی ایجاد می شود که 8تا 12 ساعت پس از تزریق به حداکثر شدت خود می رسد.
- عوارض جدی مانند واکنش های حساسیتی شدیدویا سندرم گلین باره (کمتر از 1 تا2مورد در یک میلیون نفردریافت کننده واکسن ) ندرتا" دیده می شود.