آییـن نامه ها ودستـور العمل ها واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها:

 

 دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک در برنامه ایراپن  دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک در برنامه ایراپن
 دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک در برنامه ایراپن  برنامه وراهنمای ایمن سازی(واکسیناسیون) مصوب کمیته کشوری ایمن سازی 1394
 

1396دستورالعمل های ایراپن:

  

 چک لیست های ایراپن:
 

 دستورالعمل های غیر واگیر:

 قلب و عروق قلب و عروق 

 فرم غیر واگیر:   کم کاری مادر زادی تیرویید: