آییـن نامه ها ودستـور العمل ها واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها:

 

 دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک در برنامه ایراپن
 برنامه وراهنمای ایمن سازی(واکسیناسیون) مصوب کمیته کشوری ایمن سازی 1394

دستورالعمل های ایراپن1396:

  چک لیست های ایراپن:
 دستورالعمل های غیر واگیر:

 قلب و عروق قلب و عروق فرم غیر واگیر: کم کاری مادر زادی تیرویید:


 تالاسمی: فرم های تالاسمی:


 

بیماریهای واگیر:

 

 

 

 


 دستور العملها و فرمهای مربوط به زئونوز:

 


 

 مجموعه ایدز وهپاتیت:

 

 
 
 هپاتیت:

 

 

 واکسیناسیون: