روند برنامه بیمار یابی سل وارائه خدمات به بیماران مسلول:

برای هر مورد مشکوک به بیماری سل پس از مراجعه به واحد بیماری های مراکز بهداشتی درمانی محل ،خدمات ذیل انجام می گردد:
1.        تکمیل فرم مخصوص بیمار یابی سل(فرم شماره یک ).
2.        گرفتن یک نمونه خلط ،بلافاصله درمحل مرکز بهداشتی درمانی.
3.        تحویل قوطی مخصوص به بیمار جهت گرفتن گرفتن نمونه خلط دوم در صبح روز بعد(قبل از صرف صبحانه).
4.        گرفتن نمونه خلط سوم،در زمانی که بیمار برای تحویل دادن نمونه دوم به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه می نماید.
5.        ارسال هرسه نمونه خلط گرفته شده به آزمایشگاه مرکز بیماریهای ریوی.
6.        اعلام نتایج آزمایش نمونه خلط ها از طرف مرکز ریوی به مرکز بهداشتی درمانی که نمونه ها را فرستاده است.
7.        شروع درمان در مواردی که نمونه از نظرابتلا به سل مثبت گزارش می شود.
** کلیه خدمات مربوط به پیشگیری ، تشخیص و درمان برای  بیمارن مسلول بصورت رایگان می باشد.