درباره واحدآمارورایانه وفناوری اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

 

نام کارشناس مسئول: آقای : کمال جلیلیان  کارشناس ارشد مبارزه با بیماریها

فعالیت ها و برنامه ها ی وظایف واحد آمار :

شرح وظایف پرسنل ستادی واحد آمار مرکز بهداشت :

پیوندهای مرتبط باواحدآمارورایانه وفناوری اطلاعات