درباره واحد امور داروئی و امور آزمایشگاهها:

شرح وظایف واحد امور داروئی  

 برای مشاهده  صفحه مربوط قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها واحد امور دارویی لطفا" اینجا کلیک کنید

آرم دانشگاه

فهرست اخبار واحدهای درمانی :