دستورالعمل های مربوط به برنامه های واحد طرح وگسترش شبکه:

نقشه موقعیت پایگاه ھای بھداشت شھر کرمانشاه -سال 1395نقشه موقعیت پایگاه ھای بھداشت شھر کرمانشاه - سال 1395

 

دستورالعمل اجرایی مشارکت داوطلبان سلامت در برنامه ملی خودمراقبتی )براساس بسته خدمت خودمراقبتی(دستورالعمل اجرایی مشارکت داوطلبان سلامت در برنامه ملی خودمراقبتی (براساس بسته خدمت خودمراقبتی)
     

دانلودبسته ویژه جلب مشارکت مراکزسلامت جامعه شهریدانلودبسته ویژه جلب مشارکت مراکزسلامت جامعه شهری

دانلودبسته ویژه جلب مشارکت مراکزسلامت جامعه روستاییدانلودبسته ویژه جلب مشارکت مراکزسلامت جامعه روستایی
  
دانلودبسته ویژه جلب مشارکت پایگاههای سلامت جامعه شهریدانلودبسته ویژه جلب مشارکت پایگاههای سلامت جامعه شهری

محتویات بسته ویژه جلب مشارکت شامل موار زیر است:
1- فایل اکسل اسامی داوطلبان سلامت پایگاه سلامت جامعه 1395-13942-بسته خدمتی توسعه مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی دربرنامه تامین و ارتقای مراقبت های اولیه سلامت درقالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق روستایی و شهری (نسخه یک  -  1394)
3- پرونده پرسنلی داوطلب سلا مت در مرکز
4-دستورالعمل تکمیل فرمهای آماری داوطلبان سلامت محلات شهری وروستایی
5- دستورالعمل فرم امتیاز بندی داوطلبان سلامت محلات
6- فرم آمار ماهیانه برنامه رابطین 94
7- فرم امتیاز بندی مربی داوطلبان سلامت
8- فرم امتیازبندی داوطلبان سلامت محلات 


نسخه جدید چک لیست تجهیزات واحدهای نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور(1394)نسخه جدید چک لیست تجهیزات واحدهای نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور(1394)

دستورعمل اجرایی برنامه تامین و ارتقاء مراقبت¬های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نشین- نسخه 3دستورعمل اجرایی برنامه تامین و ارتقاء مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نشین- نسخه3   ( 1394)
دستورعمل اجرایی برنامه تامین و ارتقاء مراقبت¬های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نشین- نسخه 3دستورعمل اجرایی برنامه تامین و ارتقاء مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نشین- نسخه 3   (1394)

بسته خدمتی توسعه مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی

بسته خدمتی توسعه مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی

دربرنامه تامین و ارتقای مراقبت های اولیه سلامت درقالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق روستایی و شهری

 بسته خدمتی توسعه مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی

دستورعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه 16دستورعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه16 - 1394

نسخه 15 دستور العمل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایینسخه 15 دستور العمل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
 

 ******************************************************
درباره برنامه پزشک خانوده شهری و دستورالعمل های آن: