درباره روز جهانی ماما

روز جهانی ماما

  
پنجم ماه می میلادی از سوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی، " روز جهانی ماما " نام گذاری شده است.

روز جهانی ماما با هدف بزرگداشت ما ما وآگاهی دادن درخصوص اهمیت کارمامایی برگزار می گردد.
تاسال2015 میلادی کنفدراسیون جهانی مامایی از شعار "جهـان امــروز بیش ازهرزمانی به ماما ها نیاز دارد" استفاده می کند.

**********************************************************

‘The World Needs Midwives Now More Than Ever!’

«اکنون دنیا بیش از هر زمانی به ماما  نیاز دارد»