برخی از فعالیت های واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته سالمند1396:

 برخی از فعالیتهای  بمناسبت هفته سالمند در تاریخ  دهم مهر1396  ماه انجام شده:(اولین روز هفته سالمند)
 فعالیت های یازدهم مهرماه 1396 واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته سالمند(دومین روز هفته سالمند)
 فعالیتهای واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در روز سوم هفته سالمند(12 مهر ماه1396)
  فعالیت مرکز بهداشت  شهرستان کرمانشاه در روز  چهارم هفته سالمند (13 مهرماه1396)
 فعالیت مرکز بهداشت  شهرستان کرمانشاه در روز جمعه پنجم هفته سالمند
 فعالیت مرکز بهداشت  شهرستان کرمانشاه در روز ششم  هفته سالمند
فعالیت های مراکز درهفتمین روز هفته گرامیداشت سالمند 1396
 برگزاری دوره آموزشی در خانه مهر بازنشستگان کشوری کرمانشاه  (17 مهرماه 1396)
 دیدار با سالمندان آسایشگاه شمیم مهر درمورخه 18مهرماه1396

 روز جهانی سالمند1396 ،  آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان

 

 مطالب مرتبط:
درباره روز جهانی سالمند وهفته ملی سالمند