درباره روز ملی مبارزه با سل

23مهر ماه هر سال "روز ملی مبارزه با سل "می باشد.

هر ساله 23 مهرماه در کشور ایران به پاس خدمات ارزشمند دانشمند برجسته کشورمان " محمد زکریای رازی " به عنوان روز ملی  مبارزه با سل گرامی داشته می­شود. تلاش بر پایان دادن به این بیماری در بخش مرتبط با سلامت، در «اهداف توسعه پایدار» سازمان ملل متحد به طور مشخص لحاظ شده است.

شعار روز ملی مبارزه با سل سال 1395   "هم پیمان تا پایان سل"

 


"هم پیمان تا پایان سل"