درباه روز جهانی کودک و هفته ملی کودک:

روز جهانی کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده است. کشورهای و سازمان‌های بین‌المللی مختلف روزهای متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده و مراسم این روز را در آن جشن می‌گیرند.

۲۰ نوامبر روز جهانی کودک است که از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده‌است. در این روز مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک و در سال ۱۹۸۹ نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.

هفته ملی کودک با هدف معطوف نمودن توجه جامعه به حقوق کودکان ، تقویت هماهنگی و هم سویی بین سازمان های موثر و بخش های فعال در حوزه کودکان و ایجاد فضایی شورانگیز و به یادماندنی با مشارکت کودکان در مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی برگزار خواهد شد.

شعارهفته ملی کودک (21-15مهر ماه سال 1394) :     بال ازتو پروزازمن
    هفته ملی کودک1394

***********************************************************
شعارهفته ملی کودک ( سال 1393) :"سلام! من کودکم"

شعارهفته ملی کودک "سلام! من کودکم"