مراحلی که ارباب رجوع جهت انجام برخی از خدمات و کارهای اداری مرتبط با مرکزبهداشت باید طی نماید:

واحد بهداشت محیط:
مراحل دریافت یا تمدیداعتبارکارت تندرستی پیشه وران ومتصدیان مرکز تهیه وتوزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
مرا
حل دریافت صلاحیت بهداشتی توسط پیشه وران ومتصدیان مرکز تهیه وتوزیع مواد غذایی

مراحل اخذ گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی
روند پیگیری گزارشات مردمی درخصوص تخلفات بهداشتی
 
  واحد بهداشت حرفه ای:
مراحل انجام معاینات شغلی وتشکیل پرونده پزشکی شاغلین
  
واحدبهداشت مدارس:
روند اخذشناسنامه سلامت برای دانش آموزان
 
واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها:
 
روند انجام اقدامات وخدمات بهداشتی درموارد حیوان گزیدگی
روند  برنامه بیمار یابی سل وارائه خدمات به بیماران مسلول

به زودی مراحلی که ارباب رجوع باید جهت دریافت خدمات مرتبط با سایرواحدهای مرکز بهداشت طی نماید نیز در این صفحه درج خواهد شد.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

آدرس و مشخصات آزمایشگاههای آب در  کرمانشاه(برای انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب):