درباره پایگاه سلامت جامعه طالقانی و خدماتی که دراین پایگاه ارائه می گردد:


آدرس : کرمانشاه ، میدان جوانشیر  ، کد پستی ده رقمی: 6713783479

شماره تلفن تماس :   37232076  - 0833   

ردیف  نام ونام خانوادگی پزشکان خانواده این مرکز 

 1

خانم دکتر رکسانا    شیخی

 

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:

واحدبهداشت خانواده

واحد بهداشت محیط

واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی