اتوماسیون اداری مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

اتوماسیون اداری

 

همکاران محترم ستادی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه جهت ورود به اتوماسیون اداری ------------- لطفا"اینجا کلیک کنید.

همکاران محترم مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه جهت ورود به اتوماسیون اداری در خارج از ستاد---لطفا" اینجا کلیک کنید.