برخی ازسامانه های آنلاین مرتبط با واحدهای تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

 

 واحد فناوری اطلاعات

 واحد طرح وگسترش:

1- سامانه سیب (سامانه یکپارچه بهداشت)به آدرس    http://5.63.15.62

2- سیستم جامع مدیریت شاخص ها و تخصیص منابع ساختاری شبکه سلامت کشورورود به سیستم:

جهت وارد نمودن وارسال اطلاعات جمعیتی و اماری و رفاهی وخدماتی و ذیج حیاتی بصورت فصلی و سالیانه

3- سامانه نرم افزاری رصد

جهت ورود اطلاعات فردی شاغلین جدید الاستخدام  و قراردادی و......پرسنل

4- سامانه مدیریت شبکه

 جهت ثبت اطلاعات جمعیتی  وتجهیزات مراکز

5-سامانه شبکه بهداشت درمان مجازی کرمانشاه:

----------------------------------------------------------

واحد بیماریها:

1- سامانه پورتال مرکز مدیریت بیماریها( ثبت کلیه موارد بیماریهای واگیر)

2- سامانه مراقبت بیماری آنفلوآنزا (ثبت گزارش روزانه پایگاه دیده ور آنفلوآنزا و ثبت موارد نمونه گیری آنفلوآنزا و جواب دهی موارد نمونه گیری شده آنفلوآنزا)

3-  سامانه ثبت کنترل عفونت های بیمارستانی

4-سامانه ثبت تامین و توزیع واکسن (زنجیره سرد واکسن)

  ----------------------------------------------------------

سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

 سامانه ثبت موارد جدید اقدام به خود کشی

----------------------------------------------------------

واحد سلامت خانواده :

1- پورت ارسال گزارش سلامت

گزارش عملکرد فعالیت های آموزشی سلامت باروری ( برای ثبت وارسال کلیه فعالیت های آموزشی سلامت باروری)

2- نرم افزاراکسس(برنامه نرم افزاری آفلاین نظام مدیریت سلامت کودکان(CHS)

3- نرم افزاراکسس(برنامه نرم افزاری آفلاین نظام مراقبت مرگ کودکان(CSO)

که درموارد2 و 3 ، ثبت اطلاعات بصورت آفلاین و ارسال بصورت آنلاین می باشد.

----------------------------------------------------------

واحد های بهداشت حرفه ای و محیط:

1- سامانه جامع مدیریت بازرسی سلامت محیط وکار

جهت ثبت اطلاعات بازرسی از واحدهای کارگاهها ،کارخانجات ،واحدهای تهیه ،توزیع مواد غذایی و ... بصورت آنلاین

2-سامانه مدیریت ارتباطات مردمی:

دریافت ، رسیدگی ، کنترل و نظارت بر ارتباطات مردمی وزارت بهداشت در حوزه های مختلف سلامت ، بهداشت محیط و کار، امور بیمارستانی ،انتقادات و پیشنهادات و ... طراحی و ایجاد گردیده است(از طریق تماس با شماره تلفن 190مردم می توانند شکایات وگزارشات خود را ثبت وبا دریافت کد رهگیری جواب خود را دریافت دارند)

----------------------------------------------------------

واحد آمار

سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ

----------------------------------------------------------

واحد مالی وحسابداری:

1- برنامه نرم افزاری آنلاین حسابداری تعهدی(سامانه نظام نوین مالی)

انجام وثبت کلیه دریافت ها وپرداخت ها(واحدهایی مثل حسابداری،انباردارویی، انباراداری،تدارکات و... از این سامانه استفاده می کنند. )

2- سامانه وب علوم پزشکی کرمانشاه

3-سامانه سجاد(سامانه جامع اطلاعات درآمد اختصاصی):

 که موارد کاربرد آن درصفحه نخست این سامانه ذکر گردیده است.

4- سامانه مشاهده و صدور فیش حقوق ویژه کارکنان شاغل 

 5- دریافت فیش حقوق بازنشستگان

 ----------------------------------------------------------


واحدآموزش سلامت :
سامانه ارزشیابی رسانه های آموزشی (ارس)

سامانه آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  (ارزشیابی سالانه ، آموزش های ضمن خدمت)

----------------------------------------------------------

واحدسلامت مدارس:

نرم افزاراکسس(برنامه نرم افزاری آفلاین نظام مراقبت جوانان ومدارس  مراکز بهداشتی )

تکمیل اطلاعات مربوط به بهداشت مدارس شامل:

اطلاعات کارکنان ستادی

   "      کارکنان مراکز بهداشتی

   "    پرونده سلامت مدارس

   "       شناسنامه سلامت دانش آموزان

   "      حوادث وسوانح مدارس

   "       بهداشت محیط مدارس   و ......

 که ثبت اطلاعات بصورت آفلاین و ارسال بصورت آنلاین می باشد

----------------------------------------------------------

واحددبیر خانه :

اتوماسیون اداری تحت وب

----------------------------------------------------------

واحد فناوری اطلاعات وپرونده الکترونیک سلامت:

سامانه سمپا(مدیریت ساب پورتال یا سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه)

 سامانه کاربران اینترنت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

اتــومــاسیون اداری

----------------------------------------------------------

واحدسلامت دهان و دندان :

 سامانه ثبت برنامه های سطح یک ودو  سلامت دهان ودندان

----------------------------------------------------------

واحدکارگزینی :

 

سامانه آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  (ارزشیابی سالانه ، آموزش های ضمن خدمت)

 

 سامانه جامع  مهندسی مشاغل وزارت بهداشت ( ارتقائ شغلی )