شرح وظایف پرسنل ستادی واحد سلامت خانواده شهرستان :

1) شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش و الویت بندی آنها
2) تدوین برنامع عملیاتی بر اساس مشکلات شناسایی شده
3) تجزیه و تحلیل کلیه آمار ها ی مربوطه با بررسیهای انجام شده و ثبت نتایج بصورت مکتوب
4) انجام پایش کارشناسی از واحد های ارائه دهنده خدمت توسط کارشناسان
5) تهیه و ارسال پسخوراند پایشهای بعمل آمده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
6) بر آورد سالیانه دارو های بهداشتی مورد نیاز برنامه مادران ، کودکان و تنظیم خانواده
7) نظارت بر تامین و نگهداری و توزیع دارو های برنامه مادر ، کودک و تنظیم خانواده
8) تشکیل کمیته های مرگ ومیر مادران باردار و کودکان زیر 5 سال
9) ارسال مصوبات کمیته های مرگ ومیر مادران و کودکان به مراکز بهداشتی درمانی
10)پیگیری مداخلات مطرح شده در کمیته های مرگ ومیر مادر و کودکان زیر 5 سال در پایش های بعمل آمده از مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
11) انجام نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل محیطی ارائه دهنده خدمت در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
12) برقراری سیستم بایگانی صحیح در ستاد
13)اطلاع از آخرین دستورالعملها
14)شناخت از وضعیت پرسنلی واحد های تحت پوشش
15) همکاری و ارتباط منطقی و مناسب با سایر واحد های مرکز بهداشت و استفاده از توان و تجربه سایر واحد ها و بخشهای توسعه
16) برگزاری جلسات هماهنگی با سایر ادارات به منظور پیشبرد برنامه های بهداشتی
17)کسب اطلاع از وضعیت موجودی تجهیزات در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
18) حمایت از مادران باردار آسیب پذیر وسالمندان
18) اخذ پذیرش تلفنی جهت پذیرش مادران باردار در موارد اورژانسی
19) همکاری و شرکت در کار گاههای استانی و شهرستانی و انتقال مطالب گفته شده به رده های مرتبط در مراکز بهداشتی درمانی
20) برنامه ریزی و نظارت بر اجرای توبکتومی و وازکتومی سیاری
21) نظارت بر توزیع مدول های آموزشی ، دستور العمل ها و نشریات و ... در بین مراکز دولتی و خصوصی
19) نظارت و پایش بیمارستا نهای دوستدار کودک
20) نظارت بر مرکز مشاوره شیردهی و مرکز تخصصی ارائه دهنده به کودکان بیمار و دچار اختلال رشد
21) پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی در پایان سال
22) اجرای طرح های تحقیقاتی کشوری وزارت متبوع
23) نظارت و همکاری برنامه حمایتی مشارکتی کودکان زیر 6 سال و مادران باردار