شرح وظایف کاردان ها وکارشناسان سلامت خانواده در مراکزشهری:

 
1) شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش و اولویت بندی آنها.
2) تدوین برنامع عملیاتی بر اساس مشکلات شناسایی شده
3) تجزیه و تحلیل کلیه آمار ها ی مربوطه با بررسیهای انجام شده و ثبت نتایج بصورت مکتوب
4) انجام پایش کارشناسی از واحد های ارائه دهنده خدمت توسط کارشناسان
5) تهیه و ارسال پسخوراند پایشهای بعمل آمده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
6) بر آورد سالیانه دارو های بهداشتی مورد نیاز برنامه مادران ، کودکان و تنظیم خانواده
7) نظارت بر تامین و نگهداری و توزیع داور های برنامه مادر ، کودک و تنظیم خانواده
8) تشکیل کمیته های مرگ ومیر مادران باردار و کودکان زیر 5 سال
9) ارسال مصوبات کمیته های مرگ ومیر مادران و کودکان به مراکز بهداشتی درمانی
10)پیگیری مداخلات مطرح شده در کمیته های مرگ ومیر مادر و کودکان در پایش های بعمل آمده از مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
11) انجام نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل محیطی ارائه دهنده خدمت به مادران در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
12) برقراری سیستم بایگانی صحیح
13)اطلاع از آخرین دستورالعملها
14)شناخت از وضعیت پرسنلی واحد های تحت پوشش
15) همکاری و ارتباط منطقی و مناسب با سایر واحد های مرکز بهداشت و استفاده از توان و تجربه سایر واحد ها و بخشهای توسعه
16) برگزاری جلسات هماهنگی با سایر ادارات به منظور پیشبرد برنامه های بهداشت
17)طلاع از وضعیت موجودی تجهیزات
18) حمایت از مادران باردار آسیب پذیر
19) اخذ پذیرش تلفنی جهت پذیرش مادران باردار در موارد اورژانسی
20) همکاری و شرکت در کار گاههای استانی و شهرستانی و انتقال مطالب گرفتاه شده به رد های مرتبط در مراکز بهداشتی درمانی
21)برنامه ریزی و نظارت بر اجرای توبکتومی و وازکتومی سیاری
22)رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم