شرح وظایف پرسنل سلامت خانواده در مراکز روستایی:

1)شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش وبررسی وضعیت موجود و اولویت بندی آنها
2)بر نامه ریزی و تهیه گانت جهت اجرای برنامه آموزشی
3) تجزیه و تحلیل کلیه آمار ها ی مربوطه با بررسیهای انجام شده و ثبت نتایج بصورت مکتوب
4) استخراج شاخص ها و پوشش فعالیتها (تنظیم خانواده ،کودکان)
5) تهیه و رسم نمودار فعالیتها و شاخص ها
6) انجام نیاز سنجی آموزشی جهت مراجعین
7)انجام نیاز سنجی آموزشی بهورزان
8)تهیه شناسنامه بهداشتی مرکز 
9 )نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزشی جهت مراجعین
10) نظارت برانجام پیگیری موارد تاخیر در مراجعه (کودکان و تنظیم خانواده )
11) پیگیری کمبود های تجهیزاتی مرکز
12)نظارت برپیگیری گروه های آسیب پذیر و نیازمند مراقبت ویژه تا حصول نتیجه 
13) نظارت بر پیگیری مزدوجین زیر 20 سا ل و آموزش و مشاوره در زمینه تنظیم خانواده
14)نظارت بر تهیه لیست اسامی زنان گروه هدف آزمایش اسمیر و پیگیری موارد مثبت و مشکوک و ثبت نتایج در پرونده خانوار
15)تلاش در جهت ارتقا برنامه مشارکت مردان در امر تنظیم خانواده
16) تلاش در جهت ارتقا روشهای طولانی اثر و انجام هماهنگی لازم در جهت ارجاع آنها 
17) نظارت بر انجام مراقبتها و آزمایشات روتین جهت زنان واجد شرایط و کودکان
18)توجه به استرلیزاسیون 
19) توجه به موجود بودن و شرایط نگهداری داروها ی بهداشتی
20) بایگانی منظم اطلاعات و آمار و دستورالعملها
21)نظارت بر انجام مشاوره صحیح با توجه به دستورالعمل
22) نظارت بر ارائه آموزشهای چهره به چهره
23)تهیه لیست سالمندان تحت پوشش و شناسایی مشکلات سالمندان
24) نظارت بر اجرای برنامه آموزشی جهت سالمندان تحت پوشش با توجه به کتابچه موجود
25) تهیه لیست کودکان و مادران نیازمند برنامه حمایتی مشارکتی با توجه به دستورالعمل
26)اطلاع ازکلیه دستورالعمل و بوکلت های مربوطه
27) نظارت بر آموزش به مادران کودکان تحت پوشش برنامه حمایتی در خصوص تغذیه و ارسا ل آمار مربوطه
28) نظارت بر توزیع شیر مصنوعی 
29)رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم