شرح وظایف پرسنل واحدمامایی مراکز روستایی:

 1) شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش وبررسی وضعیت موجود و اولویت بندی آنها
2)اطلاع از کلیه شاخص ها ی برنامه مادران و مفهوم هر کدام
3) اطلاع از وضعیت موجودی تجهیزات برنامه مادران در مرکز
4) اطلاع از آخرین دستورالعمل های برنامه مادران
5)انجام مراقبتهای مادران باردار در دوران بارداری و پس از زایمان و تجویز مکملها
6)شناسایی بموقع مادران نیاز مند مراقبت ویژه
7)پیگیری مادران باردار نیازمند مراقبت ویژه تا حصول نتیجه 
8)تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به برنامه مادران
9)تهیه پوشش فعالیتهای برنامه مادران و رسم نمودارهای مربوطه
10) بایگانی منظم اطلاعات و آمار و دستورالعملها
11)حمایت از مادران باردار آسیب پذیر
12)تهیه لام پاپ اسمیر ،معاینه پستان ،آی یودی گذاری و معاینه زنان در مورد بیماری های مرتبط و ارجاع موارد غیر طبیعی به سطوح بالا تر
13) کمک به شیر دهی و آموزش شیر دهی بعد از زایمان
14) گزارش سریع مرگ مادر در اثرعوارض بارداری و غیر وابسته طی 24 ساعت به شهرستان
15)انجام مشاوره صحیح با توجه به دستورالعمل
16)ارائه آموزشهای چهره به چهره
17) انجام مشاوره صحیح با واجدین شرایط فاصله گذاری در خصوص خدمات تنظیم خانواده
18)شناسایی مادران نیازمند برنامه حمایتی مشارکتی با توجه به دستورالعمل
19)اطلاع ازکلیه دستورالعملها و بوکلت های مربوطه
20)رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم