شرح وظایف پرسنل واحدمامایی مراکز شهری:

1) شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش وبررسی وضعیت موجوى و اولویت بندی آنها
2) اطلاع از کلیه شاخص ها ی برنامه مادران و مفهوم هر کدام
3) اطلاع از وضعیت موجودی تجهیزات برنامه مادران در مرکز و خانه های بهداشت 
4) اطلاع از آخرین دستورالعمل های برنامه مادران
5) انجام مراقبتهای مادران باردار در دوران بارداری و پس از زایمان و تجویز مکملها
6) شناسایی بموقع مادران باردار ویژه
7) تهیه لیست اسامی مادران باردار ویژه در واحد به منظور پی گیری تا حصول نتیجه
8) تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به برنامه مادران
9) تهیه پوشش فعالیتهای برنامه مادران و رسم نمودارهای مربوطه به تفکیک مراکز و خانه های بهداشت تابعه
10) بایگانی منظم اطلاعات و آمار و دستورالعملها
11)حمایت از مادران باردار آسیب پذیر
12)تهیه لام پاپ اسمیر ،معاینه پستان ،آی یودی گذاری و معاینه زنان در مورد بیماری های مرتبط و ارجاع موارد غیر طبیعی به سطوح بالا تر
13) کمک به شیر دهی و آموزش شیر دهی بعد از زایمان
14) گزارش سریع مر گ مادر در اثر عوارض بارداری و غیر وابسته طی 24 ساعت به شهرستان و تشکیل کمیته مرگ و میر با حضور پزشک و بهورزان و ارسال صورتجلسه آن به استان
15)انجام مشاوره صحیح با توجه به دستورالعمل
16) ارائه آموزشهای چهره به چهره
17) انجام مشاوره صحیح با واجد ین شرایط فاصله گذاری در خصوص خدمات تنظیم خانواده
18) شناسایی مادران نیازمند برنامه حمایتی مشارکتی با توجه به دستورالعمل
19) اطلاع ازکلیه دستورالعمل و بوکلت های مربوطه
20) اعلام بموقع اسامی مادران باردار ویژهایی که همکاری لازم را با واحد ندارند به ستاد شهرستان
21) درخواست صحیح و منطقی مکمل ها
22) همراهی مادر باردار در شرایط اور ژانسی به مراکز درمانی
23) انجام مشاوره پیش از بارداری
24)رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم