درباره خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشتی روستایی

درباره خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشتی روستایی مهدیه(دره دراز)

این مرکز بهداشتی درمانی هیچ خانه بهداشتی ندارد