درباره خانه بهداشت گاکیه

      
نام روستای اصلی:   گاکیه
  
آدرس:   کرمانشاه  ،  روستای گاکیه
   
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  2582261-  0832
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  باغ فلک ، توبره ریز