درباره برنامه مدارس مروج سلامت:

                                                                                                                    برنامه مدارس مروج سلامت:

درباره برنامه مدارس مروج سلامت:
برنامه مدارس مروج سلامت (Health  Promoting  School) به منزله یک نظام برای ارتقای سلامت است که با مشارکت فعالانه اولیاء ،مربیان ودانش آموزان با رویکردتوانمندسازی دانش آموزان درزمینه مراقبت ازخود،فرهنگ خودمراقبتی(selfcare)وآموزش همسانان وهمسالان ،منجربه افزایش ظرفیت هاوتوانمندسازی مردم درموردسالم زندگی کردن ، سالم کارکردن وآموش با کیفیت خواهد شد.
هدف کلی برنامه:ترویج واستقرار مفاهیم ارتقای سلامت دربین دانش آموزان مدارس کشور از طریق استقرار نظام مدارس مروج سلامت .
اجزاء 8 گانه مدارس مروج سلامت:
1-برنامه جامع آموزش سلامت
2-ارائه خدمات بالینی درمدرسه
3-سلامت محیط درمدرسه
4-بهبود تغذیه درمدرسه
5-تحرک فیزیکی وفعالیت بدنی درمدرسه
6-ارتقای سلامت کارکنان مدرسه
7-خدمات سلامت روان ومشاوره ای درمدرسه
8-مشارکت والدین وجامعه دربرنامه های سلامت در مدرسه وشبکه داوطلبان سلامت دانش آموزان
فرآیند ارزیابی واعطای نشان به مدارس:
- مدرسه مروج سلامت 5 ستاره          100  -   91    امتیاز
- مدرسه مروج سلامت 4ستاره          90    -   82     امتیاز
- مدرسه مروج سلامت 3ستاره          81    -   73     امتیاز
- مدرسه مروج سلامت 2ستاره          72    -   64     امتیاز
- مدرسه مروج سلامت 1 ستاره          63   -   55    امتیاز

کسب حداقل 55درصد امتیازها درهر بخش نیز ضروری است.