شرح وظایف واحد بهداشت مدارس درمراکز روستایی:

  
شرح وظایف واحد بهداشت مدارس درمراکز روستایی:
   
-برنامه ریزی،هماهنگی،اجرا، نظارت،پیگیری و......در خصوص برنامه های بهداشت مدارس.
-نظارت برتشکیل جلسات هماهنگی بین بخشی با مدیران مدارس تحت پوشش .
-هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان دراجرای طرح ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های ارسالی.
-نظارت برتشکیل وبازنگری پرونده بهداشتی مدارس.
-تشکیل جلسات درون بخشی و هماهنگی با واحدهای ستادی.
-بهره گیری از توان کلیه نیروهای مجموعه ورابطین بهداشت.
-جمع آوری اطلاعات جمعیت دانش آموزی ومدارس تحت پوشش به تفکیک خانه های بهداشت.
-نظارت برانجام معاینات غربالگری وپزشکی دانش آموزان درقالب شناسنامه سلامت و ارجاع موارد مشکل دار وپیگیری.
-نظارت برارائه برنامه های آموزشی به گروههای هدف( دانش آموزان،مربیان،والدین ) براساس برنامه های پیش بینی شده و اولویت های آموزشی.
-نظارت بر واکسیناسیون دانش آموزان پایه های اول ابتدایی ودبیرستان با هماهنگی واحد پیشگیری ومراقبت ازبیماریها.
-نظارت برشناسایی دانش آموزان بیمار وارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی ومراکزتخصصی
-نظارت بر بررسی،بیماریابی ودرمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز.
-نظارت بربازدید محیط مدارس ، بوفه های مدارس،توزیع شیریارانه ای.
-تغذیه میان وعده دانش آموزان باهماهنگی واحدبهداشت محیط.
-نظارت براجرای مناسبت ها در طی سال تحصیلی(هفته سلامت،هفته بهداشت روان،روزجهانی کودک،روز جهانی ایدز، بهداشت محیط و...).
-نظارت براجرای طرحها در طی سال تحصیلی ( طرح سنجش،طرح اوقات فراغت درتابستان،طرح توام و...).
-برگزاری نمایشگاهها،مسابقات دانش آموزی، مسابقات ورزشی .(دوومیدانی،تنیس،کوهپیمایی،راهپیمایی و...)به مناسبتهای مختلف ضمن توجیه بهوزان وهماهنگی با آنان.
-تعیین شاخصهای بهداشت مدارس وتهیه نمودارها براساس سال تحصیلی.
-تهیه وتوزیع فرمهای مورد نیاز، پمفلتها ومواد آموزشی.
-جمع بندی فرمهای آماری 1-109و2-109وسایر فرمها وارسال بموقع.
-جمع بندی کلیه فعالیتها وارسال به مرکزبهداشت شهرستان.