روند اخذشناسنامه سلامت برای دانش آموزان(مراقبت ها ، معاینات غربالگری و پزشکی)

برنامه مراقبت دانش آموزان (براساس بسته خدمتی گروه سنی نوجوانان 18-5 سال):

گروههای هدف:

-         دانش آموزان پایه اول ابتدایی

-         دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

-         دانش آموزان پایه اول متوسطه اول

-         دانش آموزان پایه اول متوسطه دوم

روند و مراحل مراقبت و اخذ شناسنامه سلامت جهت دانش آموزان پایه اول ابتدایی:

1-قبل از ثبت نام در مدارس و در طول فصل تابستان باید به پایگاههای سنجش شهری مستقر در مدارس مراجعه نموده ونسبت به دریافت خدمات مراقبت وانجام معاینات غربالگری وپزشکی در محل پایگاه اقدام می نمایند.

2-موارد اختلال وبیماری آنان شناسایی شده و به مراکزخدمات جامع سلامت و مراکزتخصصی ارجاع داده می شوند.

*برنامه های سنجش برای دانش آموزان روستایی در مراکز خدمات جامع روستایی وخانه های بهداشت اجرا می گردد.

*برنامه های سنجش ومراقبت دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، پایه اول متوسطه اول،  پایه اول متوسطه دوم در محل مدارس و در طول سال تحصیلی اجرا می گردد.
    

معاینات غر بالگری شامل:اندازه گیری قد ووزن،معاینات بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، سنجش آمادگی تحصیلی ،اختلالات گفتاری ، بررسی وضعیت پوست ومو وناخن ،اختلالات تغذیه ای ،رسم نمودار قد به سن ،نمودار شاخص توده بدنی(BMI)  وتعیین دانش آموزان زیر صدک ها ، بالای صدکی ها و... وارجاع موارد اختلال وپیگیری آنها.