روند اخذشناسنامه سلامت برای دانش آموزان

  روند اخذشناسنامه سلامت برای دانش آموزان
برنامه مراقبت دانش آموزان (براساس شناسنامه سلامت):
گروههای هدف:
-         دانش آموزان پایه اول ابتدایی
-         دانش آموزان پایه سوم ابتدایی
-         دانش آموزان پایه اول راهنمایی
-         دانش آموزان پایه اول دبیرستان
روند و مراحل مراقبت و اخذ شناسنامه بهداشتی جهت دانش آموزان پایه اول ابتدایی:
1-قبل از ثبت نام در مدارس و در طول فصل تابستان باید به پایگاههای سنجش شهری مستقر در مدارس مراجعه نموده ونسبت به دریافت شناسنامه سلامت وانجام معاینات غربالگری وپزشکی در محل پایگاه اقدام می نمایند.
2-موارد اختلال وبیماری آنان شناسایی شده و به مرکز بهداشتی درمانی وتخصصی ارجاع داده می شوند.
*برنامه های سنجش برای دانش آموزان روستایی در مرکز بهداشتی درمانی روستایی وخانه های بهداشت اجرا می گردد.
*برنامه های سنجش ومراقبت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی، پایه اول راهنمایی،  پایه اول دبیرستان در محل مدارس و در طول سال تحصیلی اجرا می گردد.
    
معاینات غر بالگری شامل:اندازه گیری قد ووزن،معاینات بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، سنجش آمادگی تحصیلی ،اختلالات گفتاری ، بررسی وضعیت پوست ومو وناخن ،اختلالات تغذیه ای ،رسم نمودار قد به سن ،نمودار شاخص توده بدنی(BMI)  وتعیین دانش آموزان زیر صدک ها ، بالای صدکی ها و... وارجاع موارد اختلال وپیگیری آنها.