آزمایشگاه رفرانس مالاریا و التـــور (مرکزرفعتیه)

آدرس:  کرمانشاه ، میدان فاطمیه(رفعتیه) ،محل قدیم آزمایشگاه اپیوم
شماره تلفن تماس :     37224043   -   083
خدماتی که در این مرکز انجام می شود:
      
1- بیماریابی مالاریا :
  لام خون محیطی توسط مرکز بهداشتی درمانی تابعه گرفته شده وبه آزمایشگاه مالاریا شهرستان مستقر در مرکز بهداشتی درمانی رفعتیه ارسال و پس از انجام آزمایش ،نتیجه به مراکز مربوطه ارسال می گردد  .
           
2- بیماریابی التور ( مشکوک به وبای التور ) : 
         
 نمونه از بیماران اسهالی توسط مرکز بهداشتی درمانی تابعه گرفته شده وبه آزمایشگاه التور شهرستان مستقر در مرکز بهداشتی درمانی رفعتیه ارسال  و  پس از انجام آزمایش ،نتیجه به مراکز مربوطه ارسال می گردد  .