درباره مرکز بهداشتی درمانی شهری الهیه

  
آدرس : کرمانشاه ،  شهرک الهیه ، خیابان طالقانی ،جنب کوی جانبازان    ، کد پستی ده رقمی: 6719936646

شماره تلفن تماس :   08338355349


 

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:

 
واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی
 خدمات خاصی که در این مر کز ارائه می گردد :
توزیع کوپن شیر خشک شهرستان کرمانشاه در این مرکز انجام می شود
شماره تلفن تماس: 8355349 

 

 
 برای کودک شما:    شیر مادر بهترین وسالم ترین غذا است ،به راحتی شیر خشک را جایگزین آن نکنید.