درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری مرصاد وخدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

مرکز خدمات جامع سلامت شهری مرصاد

آدرس : کرمانشاه ،بلوار شهید بهشتی ،بلوار سی متری اول
کد پستی ده رقمی : 

شماره تلفن تماس : 08338386263

 


 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:

پزشک عمومی

نام واحدهای اداری این مرکز:

واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش