درباره مرکز بهداشتی درمانی شهری ممتاز و خدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

   

آدرس: کرمانشاه  ، خیابان شریعتی کوچه چمن آرا

کد پستی ده رقمی :   6716673661

شماره تلفن تماس:   08337277974

 

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت مدارس
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد آموزش بهداشت
واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

تزریقات و پانسمان