اخبار

واگذاری مرکز کاهش آسیب منطقه آقاجان کرمانشاه​

مهلت تحویل پیشنهادات از روز سه شنبه تاریخ 9 خرداد ماه 1396تا پایان روزسه شنبه 16 خردادماه 1396می باشد​​

 

واگذاری مراکز کاهش آسیب مناطق آقاجان و حکمت آباد کرمانشاهواگذاری مراکز کاهش آسیب منطقه آقاجان  کرمانشاه

 

متقاضیان محترم راه اندازی مراکز کاهش آسیب DIC در منطقه آقاجان در سال 1396 ضمن مراجعه به واحد تدارکات مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه واقع در خیابان قصرشیرین ( نقلیه )، بالاتر از بیمارستان امام خمینی (ره)، برگه ی نحوه واگذاری را به همراه پاکت شرکت در استعلام دریافت و بصورت کامل مطالعه نمایند و مبلغ پیشنهادی خود را  مهلت تحویل پیشنهادات از روز سه شنبه تاریخ 9 خرداد ماه 1396تا پایان روزسه شنبه  16 خردادماه 1396می باشدبه واحد حراست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تحویل دهند.
ضمن اینکه پاکت های جمع آوری شده
راس ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 17خرداد ماه 1396 با حضور اعضای کمیته خرید درمحل مرکز بهداشت  شهرستان کرمانشاه باز خواهد شد.

 با توجه به برگزاری 5 دوره استعلام در ماههای گذشته ویکبار تمدید (در هفته اول خرداد ماه 1396 ) در سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و همچنین درج آگهی واگذاری در روز نامه محلی استان ، وبر اساس بند ب ماده 62 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه  درصورتی که یک پاکت دریافتی به دفتر محترم حراست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه شامل یک موسسه یا شرکت ، متقاضی و ارائه دهنده خدمت باشد ضمن بررسی مدارک وطی موارد قانونی برنده براساس همان یک پاکت دریافتی واگذاری محله آقاجان صورت خواهدگرفت.


نام موسسه/ شرکت/ سازمان غیر دولتی: ..........................................

مبلغ پیشنهادی به ریال: ..........................................
اینجانب .......................................... شرح آگهی واگذاری مرکز کاهش آسیب در سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه را مطالعه و ضمن قبول کردن تمامی بندهای آن متقاضی شرکت در استعلام در تاریخ ........................ می باشم.

                                                                                                    محل امضاء

 

شرایط عمومی واگذاری:

1.    طبق بند 3 ماده 53 دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب معتادان افراد یا سازمانهای متقاضی مرکز کاهش آسیب باید درخواست خود را به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و یا سازمان بهزیستی ارائه نمایند. "کمیته کاهش آسیب " متشکّل از معاونت بهداشتی دانشگاه و نماینده سازمان بهزیستی و نماینده نیروی انتظامی و کارشناس درمان شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان درخواست را بررسی و پس از تطبیق آن با دستورالعمل و تعیین محل مرکز، حداکثر یک ماه پس از وصول درخواست، نسبت به صدور مجوز اقدام و به متقاضی ابلاغ نمایند.
2.    داشتن سوابق کاری لازم در زمینه کاهش آسیب به تایید کمیته استانی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
3.    منع مداخلات دولتی
4.    عدم چند شغله بودن و عدم قرارداد های مرتبط به جهت عدم موازی کاری با سازمان های دیگر مطابق با مصوبه بند 3 اولین جلسه کارگروه کاهش آسیب استان

5.    در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بر اساس نامه شماره 1705943 مورخه 23/1/1394
6.    رعایت کلیه ضوابط و مقرّرات و دستورالعملهای ابلاغی
7.    برنامه ریزی و سازماندهی جهت ارائه خدمات مطلوب، جلب رضایت مراجعین
8.    تأمین تجهیزات براساس دستورالعل های مربوطه برای مرکز
9.    رفع نواقص و ایرادهای مرکز در مدتی که توسط کارشناسان نظارتی و یا مسئول مرکز اعلام می گردد
10.     اجرای نظرات و پیشنهادات براساس ضوابط مربوطه
11.    حضور مستمر و فعال در ساعات تعیین شده در مرکز و قبول مسئولیت های مربوطه
12.    بررسی و تأیید صلاحیت علمی و عملی کارکنان مرکز و تیم سیار براساس ضوابط این دستورالعمل و معرّفی آنها به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه.
13.    لازم است به همراه تکمیل فرم متقاضی مدارک شامل اساسنامه وآخرین تغییرات درج در روزنامه، سوابق کاری، مجوز کار و سایر مدارک به همراه مهر شرکت درپای همه برگ های شرکت در استعلام تحویل گردد. در غیر اینصورت به درخواست شرکت در استعلام ترتیب اثر داده نخواهد شد.


« تفاهم نامه واگذاری خدمات کاهش آسیب »

شروط تفاهم نامه و تعهدات طرفین :
الف) تعهدات طرف اول تفاهم نامه (مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه)
1)    نظارت بر نحوه عملکرد موسسه فوق از طریق حضور مستقیم و غیر مستقیم کارشناسان معرفی شده توسط طرف اول تفاهم نامه.
2)    مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه هیچگونه تعهدی از نظر تامین مکان استقرار پرسنل ندارد.
3)    مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه هیچگونه تعهدی از نظر استخدام یا بیمه و حوادث احتمالی در قبال افراد بکارگرفته شده و خود طرف دوم تفاهم نامه ندارد.
4)    خرید وسایل کاهش آسیب شامل سرنگ ، سوزن ، کاندوم ، آب مقطر، پد الکلی و ... و در اختیار گذاشتن آن به مرکز گذری کاهش آسیب.
5)    تهیه اقلام بهداشتی جهت مرکز مورد نظر شامل: سرنگ، سوزن، کاندوم، پد الکلی، آب مقطر، وسایل پانسمان، Safety Box، ... مصرفی مورد نظر جهت مرکز و تیم های سیار به تعداد مراجعین ماهانه.
6)    در صورت اجرایی نشدن هر کدام از بندهای قرارداد از طرف پیمانکار، طرف اول مطابق با دستورالعمل ها و نامه های وزارت متبوع ضمن کسر اعتبار اجازه دارد یکطرفه قرارداد را فسخ و جایگزین دیگری را معرفی نماید.

ب) تعهدات طرف دوم تفاهم نامه
1)    تامین محل مناسب و تایید آن توسط معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به منظور استقرار پرسنل موسسه جهت ارائه خدمات.
2)    تامین پرسنل دوره دیده کافی در محل مرکز گذری ( مسئول مرکز، مسئول برنامه سرنگ و سوزن و مشاوره، متصدی پذیرش و ... ) و همچنین جهت ارائه خدمات بصورت سیاری ( 4 تیم )
3)    مناطق تحت پوشش تیم های سیاری طبق برنامه ریزی و پروتکل می بایست انجام پذیرد.
4)    طرف دوم قرارداد می بایست حداقل 8 ساعت در روز و حداقل 6 روز در هفته طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت بهداشتی به ارائه خدمت بپردازد و ساعت شروع بکار مرکز نیز از ساعت 8 صبح می باشد که لازم است جدول فعالیت مرکز و تیم های سیار طبق برنامه زمان بندی شده به معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ارائه گردد. حضور مسئول مرکز و مسئول فنی در تمامی ساعات کار مرکز الزامی است.
5)    تشکیل پرونده محرمانه و ثبت خدمات جهت کلیه مراجعین به مرکز و تیم های سیار و همچنین بایگانی پرونده ها مطابق با پروتکل کشوری و زیر نظر کارشناس برنامه DIC معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه.

6)    ارائه خدمات مشاوره ، کاهش آسیب ، آموزشی فردی و گروهی ، پانسمان ، استحمام و... طبق دستورالعمل های ابلاغی از سوی طرف اول قرارداد.
7)    طرف دوم قرارداد متعهد میشود ضمن بکارگیری یک نفر پزشک دوره دیده به عنوان مسئول فنی واحد MMT و معرفی آن به معاونت درمان دانشگاه مبادرت به پذیرش بیماران نگهدارنده با متادون تا سقف 100 نفر در روز به نرخ دولتی را داشته باشند. در غیر این صورت مطابق با دستور وزارت متبوع قرارداد فی مابین بصورت یکطرفه بدون قید و شرط فسخ خواهد شد
8)    عقد قرارداد با پزشک فنی واحدMMT برعهده پیمانکار مرکزکاهش آسیب میباشد.
9)    خرید متادون از معاونت محترم غذا و دارو توسط پیمانکار و یا پزشک طرف قرارداد ایشان انجام و توزیع متادون توسط پزشک فنی مرکز مطابق با دستورالعمل های کشوری و استانی انجام می گردد.
10)    میزان دوز متادون آستانه پایین جهت افراد تحت پوشش مراکز گذری میانه 60 میلی گرم تعیین گردید.
11)    داروی متادون توسط معاونت محترم غذا و دارو به نرخ دولتی توزیع می گردد.

12)    تهیه و نصب دوربین مدار بسته، گاو صندوق جهت نگهداری دارو، ترالی اورژانس، دستگاه اکسیژن و سایر تجهیزات مورد نیاز برنامه در واحد MMT بر عهده پیمانکار مرکز گذری کاهش آسیب میباشد.
13)    نظارت بر فعالیت واحد MMT بر عهده معاونت غذا و دارو و معاونت درمان دانشگاه می باشد و شامل نظارت بر پرونده ها و فعالیت DIC و تیم های سیار و آمارهای مربوطه نمی شود.
14)    وجود روانشناس، پرستار و مددکار اجتماعی در مرکز الزامی نمی باشد. توزیع دارو توسط پزشک فنی مرکز انجام خواهد شد.
15)    مقرر گردید صدور آزمایش برای افراد تحت پوشش واحد MMT بصورت سالیانه انجام گیرد.
16)    در صورت هرگونه تخطی از قانون مراکز آگونیست طبق پروتکل مراکز متادون، طرف اول این اختیار را دارد که یکطرفه قرارداد فی مابین را فسخ نماید.
17)    ارائه وسایل پذیرایی میان وعده گرم بصورت تمام روز در هفته جهت 40 نفر از مراجعین به مرکز.
18)    مشاوره با کلیه مراجعین مرکز و تیم های سیار در خصوص ارزیابی رفتارهای پرخطر با هدف کاهش رفتارهای مذکور در جمعیت تحت پوشش و خانواده های آنان طبق دستورالعمل های ابلاغی به منظور انجام آزمایش داوطلبانه و تست سریع اچ آی وی / ایدز و ارجاع موارد مشکوک به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری استان.
19)    شناسایی کلیه مناطق و پاتوق های رفتارهای پرخطر مصرف مواد مخدر و رفتارهای جنسی ناایمن تحت پوشش مرکز گذری ، برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی جهت افراد کلیدی و تاثیر گذار منطقه و ارسال گزارش آن به معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه.
20)    طرف دوم قرارداد موظف است در نیم سال اول حداقل تعداد 60 نفر نفر را بصورت روزانه در مرکز گذری پذیرش نماید و در نیم سال دوم تا سقف 100 نفر را پذیرش نماید و هر تیم سیار نیز حداقل تعداد 50  نفر را در روز پوشش دهند و جمع آوری سرنگ و سوزن های آلوده در سطح مناطق تحت پوشش.
21)    شناسایی حداقل 150 نفر از افراد جدید دارای رفتارهای پرخطر و دارای پرونده مستمر و فعال در طول قرارداد.
22)    شناسایی افراد اچ آی وی مثبت تحت پوشش مرکز کاهش آسیب در طول برنامه.

23)    ارجاع و کمک در ترک اعتیاد یکساله حداقل50 نفر از افراد تحت پوشش مرکز کاهش آسیب در طول برنامه.
24)    تغییر الگوی مصرف صنعتی به مصرف سنتی حداقل50 نفر از افراد تحت پوشش مرکز کاهش آسیب در طول برنامه.
25)    نمونه گیری جهت انجام آزمایش HIV / ایدز و سایر عفونتهای منتقله از طریق تزریق و رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده از مراجعین تحت ضوابط ابلاغی از سوی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه.
26)    در اختیار گذاشتن وسایل کاهش آسیب شامل سرنگ ، سوزن ، کاندوم ، آب مقطر، پد الکلی و ... به افراد در معرض خطر مرکز و تیم های سیار و همچنین آموزش نحوه مصرف و تزریق ایمن و رفتار جنسی سالم به مراجعین و خانواده های آنان.
27)    تشکیل گروههای همسان و 4 تیم سیار ( هر تیم شامل دو نفر از گروه های همسان ) جهت آموزش و اجرای برنامه های کاهش آسیب در محله ها و مناطق پر خطر تحت پوشش ، براساس پروتکل کشوری و دستورالعمل های معاونت امور بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه. حضور هر تیم سیار بصورت حداقل 3 روز در هفته در پاتوق های مربوطه الزامی است.
28)    تهیه و توزیع بسته های آموزشی نظیر پمفلت، تراکت و ... در بین مراجعین و مناطق و پاتوق های تحت پوشش مرکز.
29)    ارائه خدمات بهداشتی اولیه نظیر پانسمان، ضد عفونی نمودن وسایل طبق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه.
30)    ارجاع مراجعین داوطلب به مراکز ترک اعتیاد، مراکز درمان نگهدارنده با متادون، مراکز درمانی ، مراکز حمایتی ، مراکز فنی حرفه ای و ... و ثبت موارد مذکور در دفاتر مرتبط در مرکز.
31)    تنظیم جدول زمانی ارائه خدمات ، نقشه و کروکی منطقه و نصب آنها در محل و ارسال یک نسخه آن به معاونت امور بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه.
32)    تهیه دفاتر گزارش روزانه، گزارش جلسات آموزشی، گزارش بازدید از مرکز و ... طبق دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و همچنین ثبت گزارشات مربوطه در دفاتر.
33)    تمامی خدمات ارائه شده در مرکز و مناطق و پاتوق های تحت پوشش رایگان می باشد.
34)    تهیه و خرید پوشاک حداقل جهت 120 نفر در طول سال.
35)    خرید تحویل اقلام بهداشتی ( صابون و شامپو ) بصورت روزانه و حداقل 5 نفر از مراجعین به مرکز ، استحمام افراد نیازمند در مرکز بصورت روزانه جهت 5 نفر از مراجعین و همچنین استفاده از آرایشگاه بصورت روزانه جهت 5 نفر از مراجعین تحت پوشش مرکز.
36)    تهیه کلیه وسایل آموزشی ( وایت برد، تلویزیون، میز و صندلی و ...) ، وسایل صرف چایی و غذا به صورت بهداشتی و تجهیزات لازم ارائه خدمت در مرکز و تیم های سیار طبق دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان ، معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه.
37)    برقراری ارتباط مناسب با دیگر سازمان های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی ، کار و امور اجتماعی ، نهضت سواد آموزی ، موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد و ... به منظور خدمات حمایتی و مددکاری جهت مراجعین مرکز.
38)    پیگیری دلایل عدم مراجعه و قطع رابطه مراجعه کنندگان با مرکز و تلاش در برقراری ارتباط مجدد.
39)    هر گونه تغییر و جابجایی کارکنان مرکز و پرسنل ذکر شده در بند 2 در مراحل بعد از تفاهم نامه و یا بکارگیری افرادی غیر از پرسنل معرفی شده بایستی با اطلاع و هماهنگی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه صورت گیرد
40)    اجرای کلیه بندهای پروتکل کشوری مربوط به مرکز گذری کاهش آسیب، توسط طرف دوم تفاهم نامه .
41)    کلیه اطلاعات مرتبط با مراجعین ، کاملاً محرمانه بوده و انعکاس آن به مراجع استعلام کننده ، با مجوز معاونت امور بهداشتی (طرف اول تفاهم نامه) امکانپذیر خواهد بود .
42)    انجام هر گونه فعالیت پژوهشی و بازدید سایر سازمان ها، ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی از مرکز گذری و پاتوق های مرتبط بدون هماهنگی با معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ممنوع می باشد و در صورت مشاهده موارد مذکور، طرف اول تفاهم نامه میتواند بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.
43)    در صورت عدم اجرای هر یک از بندهای مورد تعهد طرف دوم تفاهم نامه ، کارفرما (طرف اول تفاهم نامه) مجاز است که حق الزحمه و هزینه پیش بینی شده مربوطه را کسر نماید .

44)    طرف دوم تفاهم نامه موظف است در زمان بروز هر گونه بحران و یا هر گونه وضعیت غیر مترقبه (سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان، جنگ و ...) به تعهدات این تفاهم نامه پای بند و پس از رفع بحران همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
45)    انجام سم زدایی در مرکز کاهش آسیب ممنوع است.
46)    ارائه اطلاعات و آمارهای مراجعین و مرکز گذری کاهش آسیب و تیم های سیار به سایر سازمان ها و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع بوده و در صورت مشاهده موارد فوق ، طرف اول قرارداد می تواند بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.
47)    شرایط تحویل مواد غذایی ، پوشاک و استحمام در مرکز بایستی تابع ضوابط مرکز سلامت و محیط کار باشد.
48)    تهیه و ارسال گزارش عملکرد و آمارهای مرکز بصورت ماهیانه ، فصلی و به ترتیبی که برای هر مورد مشخص شده است به معاونت امور بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه (طرف اول تفاهم نامه).
49)    رعایت موازین اسلامی و اخلاقی بر اساس قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع اسلام و آیین نامه های اجرایی سال 1380و منشور حقوق بیماران در مرکز ضروری و بعهده دارنده مجوز می باشد.
50)    طرف دوم متعهد می گردد کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و ... را در انجام وظایف موضوع قرارداد و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خویش رعایت نماید و در صورت بروز هر گونه مشکل و حادثه خود جوابگوی مراجع قضایی، اداره کار و ... خواهد بود.
51)    کلیه کسورات قانونی شامل ( مالیات، بیمه و ... ) بر عهده پیمانکار ( طرف دوم قرارداد ) می باشد.
52)    تامین ملزومات اداری شامل لوازم التحریر، تکثیر و چاپ فرمهای مربوطه مورد نیاز و .... بعهده پیمانکار میباشد.
53)    در صورت بروز هرگونه حادثه منجر به فوت یا معلولیت پرسنل و اشخاص ثالث طرف دوم خود پاسخگوی مراجع قانونی، قضایی و ... خواهد بود و طرف اول هر گونه مسئولیت و پاسخگویی را از خود سلب می نماید.
54)    طرف دوم قبل از شروع بکار نسبت به اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی و اشخاص ثالث در خصوص حوادث ناشی از اجرای تفاهم نامه اقدام، بطوری که هرگونه حادثه از قبیل فوت، نقص عضو و ... که در محل کار رخ دهد، پیامدهای قانونی آن بعهده طرف دوم بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

55)    بر اساس نامه شماره 7412/310 مورخه 26/5/1394 مشاور در امور بهداشت روان و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین نامه شماره 12036/301/7/پ مورخه 4/7/1394 و نامه شماره 6005/301/7/پ مورخه 6/4/1395 معاون امور بهداشتی دانشگاه در خصوص شروع همکاری با پروژه جهانی ایدز طرف دوم قرارداد متعهد می شود ضمن بکارگیری یک نفر متصدی امور برنامه گلوبال فاند موارد ذیل را تماما اجرایی نماید. ضمن اینکه کلیه اعتبارات و هزینه های مرتبط با این برنامه در کل قرارداد دیده شده است و طرف دوم ادعایی در زمینه پرداخت نخواهد داشت.
56)    کارپذیر موظف است 6 ساعت در مرکز گذری و 4 ساعت در تیم سیار فعالیت نماید و در تمام ایام هفته به جز روزهای تعطیل حضور و فعالیت مستمر داشته باشند.
57)    کارپذیر در ماه معادل 30 روز مشغول فعالیت خواهد بود که برای شش ماهه اول سال 31 روز کامل در نظر گرفته میشود .
58)    در صورت غیبت غیر موجه و تکرار آن و عدم رعایت در ورود و خروج، طبق قانون کار و آیین نامه درون کارگاهی با کارپذیر برخورد خواهد شد.

59)    تحت پوشش قرار دادن و ارایه وسایل کاهش آسیب به حداقل 75  نفر از کسانی که مواد را به صورت تزریقی مصرف می کنند  به شرح ذیل :
•    حداقل 50 نفر در  مرکز گذری
•    حداقل 25  نفر در تیم سیار تحت پوشش با مرکز
•    92 عدد سرنگ و سوزن، پدالکلی، آب مقطر، فیلتر به ازای هر نفر معتاد تزریقی تا سقف 75 نفر
•    تعداد 39 عدد کاندوم به ازای هر نفر معتاد تزریقی تا سقف 75 نفر
•    تعداد 2 عدد کیت آزمایش سریع اچ آی وی برای انجام دو بار تست در سال تا سقف 75 نفر
60)    مدت اجرای برنامه بر اساس دستورات و نامه های وزارتی متغیر می باشد و طرف دوم قرارداد متعهد میشود تا زمان ابلاغ برنامه گلوبال فاند کلیه موارد خواسته شده را اجرایی نماید.
61)    پیمانکار تعهد می نماید کلیه فرم های ماهانه برنامه گلوبال فاند را شامل فرم های شماره یک و دو امضاء نماید. در غیر اینصورت مطابق با قوانین و مقررات اداری ضمن کسر اعتبار از قرارداد برخورد خواهد شد. 

ج) سایر موارد:
1: اقرار بر اجرا و رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 توسط طرف دوم تفاهم نامه
2 : در صورتیکه طرف دوم تفاهم نامه از انجام تعهدات استنکاف ورزد ، طرف اول تفاهم نامه این اختیار را خواهد داشت طبق قوانین و مقررات جاری برخورد قانونی را اعمال نماید و تفاهم نامه را یکطرفه فسخ نماید .
3 : در صورت بروز هر گونه تخلفی از سوی طرف دوم تفاهم نامه ، طرف اول تفاهم نامه این اختیار را خواهد داشت که تفاهم نامه را یکطرفه فسخ نماید .
4 : کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر این تفاهم نامه حاکم است .
5 : کارفرما مجاز است موضوع تفاهم نامه را 25% کاهش یا افزایش دهد .
6 : هر پرداخت تفاهم نامه 10% بعنوان حسن انجام کار کسر و در پایان قرارداد مسترد میگردد .
7 : کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات، عوارض و ...  بعهده پیمانکار می باشد .
8 :  طرف دوم تفاهم نامه (جمعیت پیشروان سلامت ماهک) حق واگذاری موسسه و تفاهم نامه را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و سایر موسسات دیگر ندارد .

9 :  در صورت بروز اختلاف در موارد بندهای تفاهم نامه از طریق کارشناسان کمیته استانی کاهش آسیب و نمایندگان طرفین تفاهم نامه موارد اختلاف مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
10: ارائه خدمات بهداشتی اولیه نظیر پانسمان بایستی طبق ضوابط و مقررات وزارت که توسط مرکز بهداشت شهرستان ابلاغ می گردد صورت گیرد.
11: طرف دوم تفاهم نامه موظف است بعد از عقد قرارداد در اسرع وقت نسبت به معرفی مکتوب مسئول فنی و پرسنل کاهش آسیب مرکز ( موضوع بند 2 تفاهم نامه ) همراه با ارسال مدارک آنان اقدام نماید.
12: در صورت عدم رضایت کاری، عدم انجام تعهدات کم کاری و .... از طرف دوم طرف اول میتواند بصورت یکطرفه تفاهم نامه را فسخ نماید.
13: تامین تجهیزات لازم برای ارائه خدمات تیم سیار از جمله کارت شناسایی – یک عدد کوله پشتی جهت حمل وسایل برای هر نفر – دفتر یادداشت – فرم ارجاع و وسیله نقلیه مناسب به عهده طرف دوم تفاهم نامه می باشد.
14: در صورت رضایت کامل کاری طرف اول قرارداد از فعالیتهای طرف دوم قرارداد تمدید قرارداد پس از بررسی کارشناسان معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه امکان پذیر خواهد بود.
15: طرف دوم تفاهم نامه موظف می باشد تا سه ماه بعد از پایان قرارداد تا مشخص شدن تفاهم نامه جدید بدون هیچگونه اعتراضی به تعهدات فی مابین پایبند بوده و به فعالیت خود ادامه دهند

۸ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۷

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید