درباره واحد سلامت دهان ودندان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

واحد سلامت دهان ودندان

 

نام مسئول: آقای دکتر عبدالحمید محمدی                               

تلفن تماس : 08337273294

مطالب آموزشی مرتبط به واحدسلامت دهان ودندان:

دستورالعمل های مرتبط به واحدسلامت دهان ودندان :

پیوندهای مرتبط با فعالیتها وبرنامه های واحدسلامت دهان ودندان: