درباره ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 
دکتر امید بحیرایی

نام و نام خانوادگی:دکترامید بحیرایی       
   
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی  
  
آدرس پست الکترونیکی:  
e mailo_bahiraei@kums.ac.ir

سوابق و مسئولیت ها :
  
- سرپرست مرکز بهداشت شهرستان روانسر
 

- پنج سال به عنوان معاون بهداشتی مرکز بهداشت  شهرستان 

- مدیر امور برنامه های ریاست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی  کرمانشاه

 

 

 

درباره معاونت بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه


خانم دکتر آیین فر   
نام
نام خانوادگی : مهر نوش آیین فر       
مدرک تحصیلی : دکترای پزشکی