برخی از مدیران ومعاونت های قبلی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 

روسای پیشین:

:

دکترابراهیم شکیبا دکترسیروس نصیری دکترامید بحیرایی
 دکتر ابراهیم شکیبا
 دکترسیروس نصیری  دکترامید بحیرایی

 معاونت های بهداشتی درمانی:

دمترمرضیه جوکار دکترسلطانی دکترفریدون نوری
 دکتر مرضیه جوکار
 دکتر سلطانی
 دکترفریدون نوری