واحدمدیریت خطر و بلایا :

واحدمدیریت خطر و بلایا

نام کارشناس مسئول:جواد شریفی معاد  - کارشناس بهداشت محیط

تلفن :   08337235949

مستندات قانونی(قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها) واحدمدیریت خطر و بلایا: