درباره مرکزخدمات جامع سلامت روستایی آناهیتا

پایگاه مرکزخدمات جامع سلامت روستایی آناهیتا

آدرس : شهرک شهید باهنر   - شماره تلفن تماس  083- 34264175:

 

واحدهای موجود وخدمات این مرکز:

 

 

 

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی